Aktualno

PROTI POLITIČNEMU APARTHEIDU SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV - POZIV MARJANU ŠARCU in BORUTU PAHORJU

14.11.2017

V volilni kampanji sta oba kandidata poudarjala in obljubljala spremembe v okviru predsedniške funkcije in njuno zavzemanje za spodbujanje sprememb v slovenski družbi in državi. Pahor je to obljubil s svojim močnejšim in pogostejšim javnim nastopanjem, Šarec pa s spremembami političnega sistema. Predvsem slednje je ključno. Ker tega nihče od njiju ni določno definiral predlagam, da oba - dovčerajšnja kandidata in konkurenta, združita sile in organizirata ciklus omizij s skupnim naslovom ZA SPREMEMBE - PROTI POLITIČNEMU APARTHEIDU SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV. To naj bi vsaj nekoliko pomagalo odpraviti apatičnost in volilno abstinenco, ki vse bolj najeda legitimnost volitev. Gre pa za naslednje spremembe: 1. Korenita sprememba volilnega sistema, v smeri krepitve možnosti državljanskih, tudi nestrankarskih kandidatov brez denarja in aparata in medijskih navez 2. Ureditev kaosa in diskriminacij pri referendumu, ne sankcioniranje kršitev ter neenakih možnosti v referendumski ureditvi in praksi, uvedba švicarskega modela 3. Odpravo črne luknje slovenskega pravosodja (nekateri tožilci in sodniki so brez DPI-pravosodnega izpita, napredujejo pa sistematični kršitelji človekovih pravic) odprava hermetično zaprtih volitev sodnega sveta in odpravo zlorab v slovenskem sodstvu, katerih vrh so obsodbe nedolžnih brez dokazov in oprostilne sodbe in nedotakljivost za prvorazredne 4. Rekonstrukcijo ustave na stanje pred letom 2013 ter hkrati njeno posodobitev, obenem z zakonom ZRLI, rehabilitacijo ljudskega odločanja in uveljavitev pravice ljudstva do ustave, ki je zdaj nima. 5. Revitalizacija in okrepitev funkcije predsednika republike: podelitev pravice odložilnega veta na zakone ki jih podpisuje in pravica do razpisa referenduma in sprožitev ustavne presoje zakonov, česar zdaj nima. 6. Medijska normalizacija – obveznost države, da zagotovi enakost vseh udeležencev v volilni ali referendumski kampanji brez izjeme- tudi v privatnih in pol privatnih medijih. Gre za podržavljanje volilne kampanje ! 7. Evropski poslanci iz Slovenije naj se orientirajo - ne na Poljsko, pač pa na Slovenijo, ki je resnični akutni bolnik demokracije, ki je cepljena na totalitarizem in ne more delovati. S tem v zvezi naj se raje zavzamejo za odpravo pravnega nihilizma in opravilne nesposobnosti slovenskega Ustavnega sodišča ter odpoklic  sodnikov  sod (primer dr. MIlko Novič in Dragica Jalševac) http://dosjemilkonovic.si/post/327106/dosje-milko-novic-kljucni-poudarki-pritozbe Skratka, gre za sprejetje ustavnega in zakonodajnega okvira demokratičnega kapitalizma, ki je uresničljiv v praksi, ne le v teoriji ali v splošnih volilnih obljubah, da so spremembe nujne. Ker je ta tema povsem zanemarjena, vsake toliko časa privre na dan ideja demokratičnega socializma, ki pa je že po definiciji absurd, ki služi za iskanje navideznih avtoritarnih izhodov iz krize demokracije in ustvarjanje megle z namenom, da vse ostane isto, pri čemer eni in isti skriti obrazi znova in znova kujejo dobičke za svoje nove in nove metamorfoze za lastno preživetje in preživetje oligarhičnega političnega sistema ( drug tir -2TDK). Skratka oba predsedniška protikandidata pozivam: preidimo od besed k dejanjem. Čas je za spremembe. Politika je preveč resna in usodna zadeva, da bi jo prepustili samo politikom, tako kot je pravo preveč resna zadeva, da bi ga smeli prepustiti samo pravnikom. Prosim oba povabljena za odgovor. DavkoPlacevalciSeNeDamo vama bomo zagotovili vso moralno in kadrovsko podporo. Močno upamo, da bo pobuda čim prej sprejeta in realizirana. Odprimo okna in prezračimo zatohle sobane v skrivnostnih labirintih oblasti, kjer domujejo nedotakljivi akterji – stalni in večni botri našega neuspeha in capljanja na mestu šentflorjanskega ljubljanskega močvirja. Spoštovana, čas je, da se tega zvemo in skupaj zavijemo na drugi tir, na tir resničnih sprememb. Še pred tem pa oba vabim, da si v poduk in za motiv spremembam v Ljubljanski drami skupaj ogledamo aktualno dramo - Cankarjeve hlapce! Vili Kovačič, državljan K.

preberi več

Odklonilno ločeno mnenje DDR. Klemna Jakliča glede vprašanja vladnega financiranja referendumske kampanje

8.11.2017

ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DDR.KLEMNA JAKLIČA K SKLEPU ŠT.U-I-130/17,Up-732/17‐ 12 Z DNE 28.9.2017, KI SE MU PRIDRUŽUJE SODNIK MARKO ŠORLI SODNO VARSTVO REFERENDUMA: VPRAŠANJE VLADNECA FINANCIRANJA KAMPANJE, UČlNKOVITEGA SODNEGA VARSTVA TER USTREZNOSTI ARGUMENTACIJE USTAVNECA SODIŠČA Ustavni pritožnik oziroma pobudnik zatrjuje, da je v neskladju z Ustavo, če lahko Vlada za referendumsko kampanjo sama sebi nameni 97.000,00 EUR davkoplačevalskega denarja, obenem pa nasprotni straniv tej isti kampanji ne nameni ničesar. Gre v resnici za zelo pomembno ustavnopravno vprašanje, na kar nas opozarja že hiter prvi pregled primerjalnih praks, ki ga je ob študiju konkretne zadeve Ustavno sodišče opravilo do tega trenutka in s čimer (temeljitejšo primerjalno študijo) se je Odločilo nadaljevati v pričakovanju potencialne vsebinske odločitve v zadevi po izčrpavanju pravnih sredstev, ko, in če, bo zadeva znova pred Ustavnirn sodiščem. Primerialni pregled pokaže, da je namenjanje davkoplačevalskega denarja, torej javnih sredstev, za namene kampanje ZA ali PROTl zakonu, o katerem se odloča na referendumu, praviloma prepovedano. Na to opozarja že »Kodeks dobrih praks za področje referenduma«, ki so ga v okviru Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (tj. Beneške komisije, katere vloga med drugim je definirati skupne evropske standarde na področju ustavnega prava) izdelali vodilni ustavnopravni strokovnjakidržav članic Sveta Evrope. Takšne izrecne prepovedi Vladnega financiranja referendumske kampanje ZA ali PROTI, ki izhajajo iz ustavne zahteve po enakosti  volilne pravice, tako veljajo v Švici, Španiji, na Portugalskem, Irskem, Poljskem, Hrvaškem, celo v Rusiji in številnih drugih evropskih državah, katerih ustavne ureditve predvidevajo institucijo zakonodajnega referenduma.1 V primerudržav, ki so izjeme od tega pravila, je namenitev deleža javnih sredstev sicer mogoča, a ob upoštevanju načel nevtralnosti do obeh strani, sorazmernosti ter objektivnosti informiranja, kar ravno ločuje tovrstno uporabo sredstev od načina uporabe, kot velja za namene kampanje ZA ali PROTI (npr. primer Avstrije). Stališče, ki je z evropskim skladno, zastopa tudi strokovna literatura v Sloveniji. Dr. Jadranka Sovdat kot avtorica znanstvenega članka s tega področja2 na primer eksplicitno pojasni: »Drugače kot pri volitvah tu [namreč pri referendumu] ne velja popolna prepoved vmešavanja oblasti v podporo predmetu odločanja, vendar pa ta ne sme vplivati na izid z ekscesno in enostransko kampanjo, prepovedano pa mora biti, da oblast uporablja javna sredstva za namene kampanje«.3 Vsebinskemu odločanju o tej ustavnopravno več kot očitno pomembnem vprašanju se je Ustavno sodišče z današnjim sklepom zaenkrat formalistično izognilo z argumentom, da pritožnik oziroma pobudnik še ni izčrpal predhodnih pravnih sredstev (najprej pritožba na nižje instance, šele nato pritožba/pobuda na Ustavno sodišče). Težava je v tem, da je večina za to svojo (bolj oportuno kot pravno) odločitev zgoljdvignila roke, ni pa ponudila vsebinskih protiargumentov zoper razloge, ki so bili naseji zoper takšno – zame zato neutemeljeno – odločitev predstavljeni. Problem jenamreč v tem, da pritožnik oziroma pobudnik glede na trenutno zakonodajno ureditevtega področja, nima na voljo predhodnega učinkovitega pravnega sredstva zaizpodbijanje rezultatov referenduma in s tem posledično razveljavitev zakona. V vsehdržavah, kjer pravico voliti na referendumu jemljejo resno, je takšno učinkovito in hitrovarstvo zagotovljeno. Francoski Ustavni svet (tj. francosko ustavno sodišče), kirazglasi rezultat referenduma, obenem odloči tudi o vseh vloženih pritožbah, kiveljavnost referenduma in s tem zakona izpodbijajo.4 Varstvo pravice je torej vnaprej(1) jasno predvideno, (2) hitro in (3) se odvije neposredno pred organom spristojnostjo razrešitve, kar pomeni, da je varstvo pravice učinkovito. Pri nas pa jeureditev, oziroma bolje neureditev, varstva zoper potencialne kršitve Ustave vreferendumski kampanji ravno nasprotna. Je pravo nasprotje vseh treh navedenihkonstitutivnih elementov učinkovitega pravnega varstva. _______________________________________ 1 »Code of Good Practice on Referendums«, Evropksa komisija za demokracijo skozi pravo,16-17 marec 2007, npr. paragraf 101.2 Jadranka Sovdat, »Sodno varstvo referenduma«, Pravnik 2013 9-10, str. 623-648.3 Prav tam, str. 640.4 Primer učinkovitega varstva pravice v Franciji poda v svojem članku celo Dr. Sovdatovasama. Navedeno delo, str. 641. V zakonodaji namreč za začetek sploh ni predvideno – kaj šele jasno predvideno – katera redna pot je prava za uveljavljanje tovrstne protiustavnosti referenduma in stem zakona. To zelo lepo in prepričljivo pojasni dr. Jadranka Sovdat sama kot avtorica omenjenega članka. Osrednja teza tistega njenega prispevka je ravno, da trenutna zakonska ureditev v Sloveniji pravici do glasovanja na referendumu ne nudi učinkovitega pravnega varstva. Kot v članku pojasni dr. Sovdatova, imamo po eni strani ugovor na Državno volilno komisijo (v nadaljevanju DVK), ki pa se lahko vloži zgolj v primeru nepravilnosti pri delu volilnih odborov ter okrajne volilne komisije in volilne komisije volilne enote v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja na njunem območju.5 Te podlage ne predvidevajo pritožbe zaradi kršitve ustavnih standardov v sami kampanji. Nato imamo tu tudi sodišče, pristojno za upravne spore, ki ima vlogo pritožbenega organa, a tudi tu ni zakonske podlage za pritožbo na podlagi narave kršitve, kot jo uveljavlja konkretni ustavni pritožnik/pobudnik. Nadalje, zakonodaja s področja referenduma predvideva tudi Vrhovno sodišče kot enega od organovodločanja, a tudi tu gre zgolj za odločanje o pritožbi zoper poročilo DVK o izidu glasovanja na referendumu. Iz takšne zakonske podlage je vse prej kot jasno, ali lahko pritožnik na Vrhovnem sodišču uveljavlja protiustavnost referenduma in s tem posledično razveljavitev zakona zaradi resnih kršitev Ustave v okviru financiranja kampanje. Za kaj takega namreč Vrhovno sodišče v zakonu trenutno nima izrecne pravne podlage (tako eksplicitno tudi dr. Sovdatova, glej str. 646 navedenega dela).Vprašanje je tudi, ali takšno podlago sploh lahko ima. Konec koncev, Vrhovno sodišče po Ustavi nima pristojnosti odločati o protiustavnosti zakona in ga razveljaviti, niti pristojnosti razveljaviti zatrjevano izglasovano voljo ljudi na referendumu, kar je po Ustavi ekvivalentno zakonski ravni (ljudstvo kot neposredni zakonodajalec, drugi odst. 3. člena Ustave). Pravno varstvo v takih primerih je torej lahko učinkovito in polno le, če o tovrstni potencialni kršitvi pravice (in vsaj v okoliščinah trenutnega nereda glede učinkovitega pravnega sredstva) odloča neposredno Ustavno sodišče. Na primer tako, kot je to učinkovito urejeno ravno v prej opisanem francoskem primeru, kjer francosko ustavno sodišče pred razglasitvijo rezultata referenduma neposredno odloči še o vseh pritožbah. Zakaj imajo lahko na Zahodu demokratične pravice učinkovito varovane, v Sloveniji pa si tega ljudje ne zaslužijo? Tudi dr. Sovdatova, v vlogi avtorice, je sama nadvse kritična nad takšno slovensko ureditvijo in v svojemčlanku razlaga, da gre pri tovrstni ureditvi za neustrezno »kopičenje« pravnih sredstev, ki bi namesto kopičenja morala biti skoncentrirana pred enim samim referendumskim sodiščem. Zmešnjava, kot trenutno velja, pa vnaša nejasnost in neučinkovitost ob tem, da so »pooblastila organa sodne kontrole tako [] pomembna, da morajo biti zapisana v zakonu samem [], še posebej, ker bi sodišče moralo imeti specialna pooblastila, prilagojena naravi referendumskega spora«.6 Ob takšni nejasnizmešnjavi in kopičenju instanc, ki same še ne predvidevajo neposrednega in polnegavarstva, pa se pravica naposled neupravičeno odlaga. Pošilja se jo od Poncija do _____________________ 5 Stran 642-643.6 Stran 644. _____________________ Pilata vse dokler se vročica referenduma ne odmakne tako daleč, da pravica de facto ugasne in si nihče več ne drzne spogledovati se z mislijo, da bi bil toliko ponjegovi uveljavitvi nek referendumski izid in s tem zakon lahko razglašen zaprotiustavnega. Da takšno »varstvo« pravice ni učinkovito pravno varstvo, zaključitudi avtorica dr. Sovdatova:»Po tej neustrezni ureditvi se je očitno zgledoval tudi ZLRI [t.j. Zakon oreferendumu in ljudski iniciativi]. Tako smo po eni strani soočeni sprenormiranostjo glede števila pravnih sredstev, na drugi strani pa z bistvenopomanjkljivo ureditvjo postopka in pooblastil sodišča pri odločanju ali celoopustitvijo sodnega varstva […] Taka ureditev ne more zagotavljati učinkovitegasodnega varstva pravice glasovanja na referendumu.«7Po ustaljeni praksi Ustavnega sodišča nesporno velja, da se v primeru neobstojaučinkovitega pravnega varstva šteje, da so redne pravne poti izčrpane in da je torejpritožba/pobuda dopustna neposredno na Ustavno sodišče. Zato je ob navedenihargumentih odločitev večine o tem, da pritožnik še ni izčrpal vseh pravnih sredstevnapačna, logično nekonsistentna, predvsem pa vsebinsko neobrazložena.Pravilno razumevanje osti tega ločenega mnenja pa ni primarno v kritiki stališčkolegice dr. Sovdatove. Njen poskus odgovora zoper navedeni argument onekonsistentnosti sem na seji vsaj dobil in ga po svojih močeh skušal razumeti, četudipo moji oceni ne more uspeti (pojasnilo, da lahko Ustavno sodišče vselej odloči vnasprotju z argumenti avtorice znanstvenega članka seveda drži, a ne razloži, kakolahko avtorica sama, ko je v vlogi sodnice v nekem politično delikatnem primeru,odloči v nasprotju s svojim lastnim avtorskim stališčem, ki pa je bilo temeljito inprepričljivo argumentirano v apolitičnem kontekstu oziroma »za tančico nevednosti«8).Kritika velja predvsem zoper tisti del neme večine, ki se je kljub ponavljanju opisanih 7 Stran 646.8 John Rawls, »the veil of ignorance«, glej Rawls, A Theory of Justice, Harvard UniversityPress, Cambridge, MA, 1971. Rawlsov koncept »tančice nevednosti« je edennajznamenitejših poskusov zagotovitve nepristranskosti argumentacije. In sicer prekomiselnega eksperimenta, v katerem na interpretacijo ne morejo vplivati arbitrarni dejavnikioziroma razlagalčeva lastna »bremena presoje« (»burdens of judgment«). Če Rawlsovkoncept razširimo na sodno interpretacijo ustave, kakor je bil po nekaterih razlagah tudi vresnici zamišljen, razlagalec ustave, ki stoji za »tančico nevednosti« npr. ne ve, kateregaspola je sam ali tisti, o katerem sodi, kakšne barve je njegova polt ali polt tistega, ki mu sodi,kakšen je njegov socialno ekonomski položaj ali tovrstni položaj tistega, o katerem odloča,prav tako pa tudi ne ve za svoja ideološka ali politična prepričanja, niti za to, kakšna soprepričanja in tendence tistega v primeru katerega razlaga ustavo, itd. V takšnih pravčnih(»fair«) argumentativnih okoliščinah »izza tančice nevednosti« sodnik argumentiranepristransko oziroma pravično (»fair«), v skladu z ustavo. Ko pa se znajde izven tančice alitakšno tančico odmisli, dopusti, da na njegovo presojo vede ali nevede vpliva tudi katera odmoralno arbitrarnih okoliščin oziroma »bremen njegove presoje«. Takrat njegovaargumentacija ni več neomadeževana, njen rezultat pa je drugačen, kot bi sicer bil vokoliščinah, ko je argumentiral z gledišča bliže idealu tančice nevednosti.vsebinskih argumentov glede teh zavila v molk ter naposled bolj ali manj zatekla kdviganju rok glede izbora ene izmed štirih vnaprej pripravljenih procesnih variantzavrženja. Takšna drža ni v službi resničnega varstva človekovih pravic in ni skladnaz duhom institucije ustavnega sojenja, ki je – če gre vse prav – medsebojno globokoin pristno diskurziven proces.Prav tako se je Ustavno sodišče izognilo odločitvi o zadržanju vladnega financiranjalastne kampanje do končne vsebinske odločitve o tem očitno vidnemustavnopravnem vprašanju. Po mojem prepričanju bi moralo že na začetkukampanje, takoj ko je pritožbo/pobudo prejelo v obravnavo, sklep Vlade do končneodločitve zadržati. Pod predpostavko, da bi bila na koncu financiranje in ureditevspoznana za protiustavna, česar seveda ni mogoče vnaprej izključiti, bi se bilonamreč le preko takojšnjega zadržanja mogoče izogniti nepopravljivim učinkomtakšne kršitve. Vse kar se zgodi šele sredi kampanje, ali celo po izpeljani kampanji,namreč že nepovratno vpliva na stališča volivk in volivcev, ki so podvrženi takikampanji. Filma ni več mogoče zavrteti nazaj in to celo ni mogoče niti v situaciji, ko bibil zakon kot rezultat protiustavne kampanje na koncu v celoti razveljavljen in bimorala biti kampanja ponovljena pod ustavnoskladnimi pogoji (tudi v takem primeru binamreč učinki prvo izvedene kampanje že nepovratno učinkovali tudi v drugi). Tuditega, zakaj Ustavno sodišče ni nemudoma uporabilo svoje pristojnosti zadržanja in dokončne odločitve ustavne vrednote zavarovalo zoper potencialno nepopravljiv poseg,zgolj s pravnimi argumenti ni mogoče razložiti.DDr. Klemen JakličSodnikMarko ŠorliSodnik

preberi več

Prejel sem dolgo pričakovano odločbo Ustavnega sodišča. Sodišče ima znanje za preprečevanje demokracije!

4.11.2017

PRIČAKOVANA zgodba o NE-ODLOČITVI U S ! ali zahteva za počlovečenje človekovih pravic !  Spoštovani ! Prejel sem dolgo pričakovano odločbo Ustavnega sodišča  na pritožbo glede neenakopravnosti in neenakosti   v referendumski kampanji ! Zelo zanimivo! Skrivnostna so pota  gospodova – dr. Jadrana Sovdat je povozila samo sebe! Ampak v Slo so na žalost vse kršitve brez posledic. Praksa predsednice Jadranke Sovdat je v popolnem nasprotju z njenim “znanstvenim”  člankom, saj je – kar je najhuje, v nasprotju z njo samo. Shizofrenost na pohodu ??? Ali pa gre spet za politiko novih standardov, navadnim smrtnikom nedoumljivo, takšno politiko kot jo je  že pred letom in pol napovedala poslanka SMC Jasna Murgel. Povzetek: Sodniki so brez jajc, razen častnih izjem ! Sodnice jih tako ali tako nimajo ! Ostali kimajo in dvigajo roke ! Skratka ovce so tudi na Ustavnem sodišču !   Glasovanje  je bilo tokrat z rezultatom 6:3 ! Rezultat je pičel, vendar če sem sarkastičen se razmerje izboljšuje ! Čez  1000 let bomo v pravni državi ! Takrat Jadranke in mene več ne bo, bom pa poklrbel, da bo  lahko kdo prebral, kakšni človečnjaki so živeli v teh časih v teh krajih.                                                                             * Ta odločba US je vsekakor vredna javne objave in komentarja, še bolj pa to velja za ločeno mnenje ddr. Klemna Jakliča in Maka Šorlija! Vse bolj je jasno, da pri ogromni  večini (sploh pa ne na US) ne gre za neznanje, ampak za sofisticirano znanje za preprečevanje demokracije in človekovih pravic. Jaz sem to imenoval hudobija v ženskih hlačah – v primeru individualnih usod (dr. Milko Novič) pa to pomeni še kaj veliko hujšega! Naj mi moški in poštene ženske oprostijo, čim višje  so v hiearhiji,  bolj so upogljivi, ubogljivi in učinkoviti v produciranju zla. Postopek ugotavljanja grobega kršenja pravil demokracije ni končan, Sledila bo pritožba na Vrhovno sodišče, to me bo napotilo na US. Ko bo to izčrpano bo sledila pritožba na ESČP in na evropskega ombudsmana ter na evropski parlament in evropsko komisijo.   Seveda pa, da ne bo pomote, ne smemo pozabiti zaradi česa je referendum sploh bil in zakaj  ni smel uspeti.  Sicer pa bi bil pravi slovenski čudež, če bi se ta veliki kolač novodobnim gradbenim baronom iz F-21 in njihovim botrom izmuznil iz rok. Vseseno smo lahko zadovoljni, da je referendum bil in je bil z vidika razkrivanja TOTALITARIZMA IN OBLASTNE oligarhije vsaj delno uspešen. Napovedujem pa, da bo projekt vladni 2tir kmalu predčasno ustavljen ! Socialistična demokracija je enako slaba kot socialistična ekonomija. Učinkovita je samo pri uničevanju okolja. Spoznanje o tem sicer le počasi prodira, vendar nezadržno in bo prevladalo. Do tedaj pa je nujno potrebno pripraviti otoke obstanka in alternative – tudi SLOVENSKA SMER ČEZ KRAŠKI ROB spada v to !  Inženirji vseh slovenskih dežel združite se ! Več o tem na: http://referendumdrugitir.si/post/325320/vladni-drugi-tir-na-slepem-tiru-in-kaj-po-referendumu   Lepo pozdravljeni !                                      Vili Kovačič, državljan K.    v priponki pošiljam v branje tudi članek o tem, kaj ta smer je!   Pripis : Ločena mnenja so odličen material za boj z mlini na veter ! Čakam le, da veter zapiha drugam - v smer počlovečenja človekovih pravic ! Priponke v pdf formatu so spodaj.  vir slike: državni zbor

preberi več

SPREJETI ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI JE ŠKODLJIV. Ustavimo ga lahko le še državljani z uspešno izvedenim referendumom.

26.10.2017

Zakaj je Zakon škodljiv in ga je treba zavrniti? Ker se bodo zaradi Zakona čakalne dobe še podaljšale, ker bo zmanjšal število zdravnikov za delo na napotnico Ker bo onemogočal prosto izbiro osebnega zdravnika Ker si bo po prenehanju koncesije več kot 75 % ljudi moralo izbrati novega zdravnika( družinski zdravnik, pediater, zobozdravnik, ginekolog) Ker bodo v večini manjših krajev lahko ostali brez družinskih zdravnikov in zobozdravnikov (vse tiste občine ki nimajo lastnega zdravstvenega doma) Ker Zakon deluje proti mladim slovenskim zdravnikom, ki zato odhajajo v tujino Iniciativa za referendum Jozef Ivan Ocvirk

preberi več

Vladni drugi tir na slepem tiru in kaj po referendumu?

ODPRTO PISMO USTAVNEMU SODIŠČU !

Pobuda za oceno ustavnosti ZIUGDT

Novinarstvo postavljeno na glavo?! Ne razumem NOVA24TV: dobil sem pet minut snemanja na Aldjaziri, na domači NOVI24TV pa ne!

Izjava za javnost: incident, ki je hotel diskreditirati nasprotnike zakona o 2. tiru?

Ljubljana se upira Miroslavu Cerarju in njegovemu drugemu tiru, najdražjih 27 km proge na svetu!!!

Dr. Damir Josipovič: zakaj sem proti uveljavitvi zakona o drugem tiru

R E F E R E N D U M S K I_____P R O G L A S