Odgovor vladi - 33. točk proti vladi - za razumno rešitev in pošten referendum
Referendum Drugi tir
Aktualno

Torek, 23. januar 2018 ob 10:23

Odpri galerijo

Ustavno sodišče RS U-I-191/17 Beethovnova 10 1000 Ljubljana

Stranka z interesom:

Vili KovačičNa Straški vrh 26 1000 Ljubljana

Datum, 21.01.2018

ODGOVOR STRANKE Z INTERESOM NA MNENJE VLADE in MNENJE DRŽAVNEGA ZBORA

A)

Ustavno sodišče mi je kot stranki z interesom poslalo v odgovor mnenje vlade in mnenja državnega sveta . Vztrajam pri stališčih z mojega dopisa Ustavnemu sodišču januarja 2018 in pri pobudi za oceno ustavnosti ter na podlagi mnenja vlade dodajam:

S porabljenimi 700 evri smo dobili 166.000 volivcev, seveda pa je 97.000 eur za kampanjo, ki si jih je dodelila vlada, izven vsakega dvoma, skupaj z drugimi diskriminatornimi pogoji, ki jih navajam v v nadaljevanju v poglavju B)odločilno vplivalo na udeležbo volilcev in izid refernduma !

Vlada navaja Kodeks dobrih praks, ki določa: "Pristojni organ mora imeti pristojnost za odločanje o vseh morebitnih nepravilnostih, vključno glede svobode izvrševanja pravice glasovanja na referendumu kot tudi glede referendumskih izidov (točka 3.3.d) in tudi pooblastilo, da delno ali v celoti razveljavi referendum, če ugotovi take nepravilnosti, da bi lahko vplivale na izid, skupaj z odreditvijo ponovnega glasovanja (točka 3.3.e)." Vlada navaja tudi knjigo dr. Sovdatove, da »v referendumske izide mogoče poseči samo, če imamo opravka z nepravilnostmi, ki so po kakovosti ali po količini tako pomembne, da bi lahko vplivale ali da so vplivale na izid referenduma«.

Kriterij za razveljavitev izida referenduma torej po Kodeksu in po Sovdatovi ni, da nepravilnosti "so vplivale" ampak "da bi lahko vplivale" na izid. Iz prakse mnogih evropskih držav je jasno, da pri financiranju kampanje že majhna kršitev zadostuje za razveljavitev volitev. V Franciji na parlamentarnih volitvah 10. junija 2012 je sodišče razveljavilo volitve v volilni enoti in poslanka je izgubila sedež, ker je nekdo delil pred trgovskim centrom letake v vrednosti nekaj 100 evrov, poslanka pa je s tem za nekaj sto evrov presegla dovoljeno omejitev porabe. Že v dopisu Ustavnemu sodišču januarja 2018 sem opisal primere razveljavljenih nedavnih predsedniških volitev v Avstriji, kjer so bile kršitve še manjše.

Ponavljam, da je 97.000 je ogromen znesek, ki je bistveno vplival na izid referenduma, saj je 97.000 v Sloveniji dovolj za izvedbo velike uspešne kampanje. Mi, ki smo vodili kampanjo, smo porabili le 700 evrov in "proti" je glasovalo 166.000 volivcev! Če bi dobili tudi mi 97.000 ali če jih Vlada ne bi porabila, bi bil izid zagotovo drugačen. To potrjuje vsa teorija o financiranju volilnih kampanj (glej npr. dela Michael Pinto Duschinsky, Fernando Casal Bertoa, Daniel Smilov, Jonathan Mendilow, Karl-Heinz Nassmacher, Herbert Alexander, Daniel Lowenstein, Richard Hasen, Ingrid van Biezen, Djordje Gardašević, Zdravko Petak, Vladimir Goati, Jurij Toplak). To potrjujejo tudi poročila o porabi v volilnih kampanjah na vseh dosedanjih lokalnih in parlamentarnih volitvah in dosedanjih referendumih, iz katerih je jasno, da se v tem znesku izvajajo največje politične kampanje v Sloveniji.

V zvezi s tem ponavljam še točki 8 in 9 z moje vloge dne 5. januarja 2018:

8. Do pred nekaj leti so sodišča bila pristranska in zadržana pri razveljavljanju izidov glasovanj. V zadnjih letih je pri sodiščih in v teoriji volilnega prava prevladalo stališče, da ščitenje izidov referendumov in volitev, kadar je v postopku prišlo do nepravilnosti, škodi integriteti volitev in referendumov, pa tudi integriteti sodišč. Ustavno sodišče Avstrije je leta 2016 razveljavilo predsedniške volitve zaradi minimalnih kršitev pravil (slabo lepilo pri kuvertah ipd), temu so sledila še nekatera druga sodišča. Tudi manj demokratične države po zgledu Avstrije že razveljavljajo volitve zaradi nepravilnosti. Vrhovno sodišče v Keniji je letos razveljavilo volitve in javnosti pokazalo, da je neodvisno in ne zlizano z oblastjo. Predlagamo, da zgledu Avstrije sledi tudi Slovenija in da Ustavno sodišče RS zaščiti integriteto glasovanja in svojo integriteto.

9. Nepravilnosti so lahko majhne ali velike. Če je razlika v finančnih zmožnostih ene strani bila malo večja od finančne zmožnosti druge strani, bi nepravilnost šteli za malo. Če bi ena stran imela nekajkrat več sredstev od druge, pa bi nepravilnost že vplivala (tako vsa teorija o financah v volilni kampanji, glej npr. literaturo zbrano v učbeniku Lowenstein & Hasen, Election Law, 1995 in kasnejše izdaje). Če ima ena stran nekajkrat več sredstev od druge, se to šteje tudi za kršitev 25. člena Mednarodnega pakta o pravicah človeka in državljana (ICCPR) (to jasno določa General Comment n. 25 k 25. členu ICCPR). V našem primeru je ena stran imela 97-krat več denarja od druge, saj sem jaz zbral in namenil za kampanjo le 1000 evrov, nasprotna stran pa je dobila s proračuna 97.000 evrov. Če upoštevamo le sredstva iz proračuna, pa razlika ni 97 proti 1, ampak celo 97.000 proti 1. Avtorji s področja volilne kampanje so si enotni, da pri razliki, kot je bila prisotna v tej kampanji, postopek ni pošten. Zato bo sodišče moralo ugotoviti, da referendumski postopek ni bil pošten, da so bile prisotne hude kršitve in da izid referenduma posledično ni bil regularen, ni bil zakonit in ni bil ustaven.

B)

Kot sem že poudaril v pritožbi Vrhovnemu sodišču je nujno potrebno upoštevati še druga dejstva , ki jih vlada enostavno izpušča, o njih molči in gleda vstran, so pa nedvomno in nedvoumno plivala na rezultat referenduma. Med njimi so stvari, ki se v demokratični državi z vladavino prava, ne bi smele nikoli zgoditi, če naj bi bil referendum pošten in enakopraven za udeležence obeh strani! Za verodostojnost navedb sem tudi osebno priprvljen pričati, sam in/ali z mojimi podporniki. Iz prvega dela odgovora se vidi, da so sredstva, ki si jih je enostransko prisvojila vlada eden bistvenih vzrokov za neenakost in takorekoč povod za pritožbo, niso pa edini dejavnik neenakosti. Zato te stvari navajam posebej:

1. Vlada trdi, da ni bilo neenakosti v referendumski kampanji, kajti jaz naj bi lahko zbiral sredstva po celi Sloveniji, pri tem pa vlada popolnoma ignorira dejansko stanje stvari. To je teorija Potemkinovih vasi,pravljica za neuke, zato sem od vlade zahteval vsaj polovični delež sredstev za kampanjo, to je 48.500 eurov iz proračuna, ki ga financiramo davkoplačevalci. Niti odgovorili mi niso.

2. Trditev vladnih poslancev o tem, da sem bil v kampanji celo privilegiran, ker sem »lahko zbiral sredstva po celi Sloveniji«, vlada pa ne, je žaljiva in je navadno norčevanje, kajti resnica je prav nasprotna - zbiranje donacij na učinkovit način mi je bilo učinkovito onemogočeno, kot npr.: preko SMS sporočil pri paradržavnih TK operaterjih – Telekom, Siol in Telemach. Ta pokrivajo 90 % TK prometa v državi. Medtem pa mi je, resnici na ljubo, to storitev brez problema omogočil nedržavni kabelski operater T-2, ki pa je v primerjavi z mobilnimi telefoni ostalih TK operaterjev, žal zelo malo razširjen in ni mogel odtehtati te blokade. Moja pritožba na agencijo za telekomunikacije v zvezi s tem pa ni bila uspešna.

3. Zaradi neenakih možnosti, vključno s pomanjkanjem denarja, tega stanja nisem mogel kompenzirati s pozivi volivcem za donacije oz. prispevke s položnicami prek Publiswalla na spletni strani REFERENDUMDRUGITIR.SI, ki mi je bila edino okno v svet za povezavo z volivci. Vendar doseg tega v SLO seveda še ni takšen, da bi lahko popravil ali odpravil neenakost. Bil je to začarani krog blokad, ki me je onemogočal. Celo že pripravljena pogodba s Telekomom je bila na dan predvidenega podpisa pogodbe umaknjena. Utemeljeno sumim, da se je to zgodilo na sugestijo vladnih uradnikov ali z njimi povezanih oseb.

4. Skratka - z donacijskimi SMS sporočili sem želel pridobiti sredstva iz vrst podpisnikov zahteve za referendum, to je iz vrst 48.222 podpisnikov, a spričo blokade telekomunikacijskih operaterjev – paradržavnih podjetij, mi je bilo zbiranje denarja tudi na ta način onemogočeno.

5. Finančne podpore političnih strank si nisem želel, niti nisem za njo zaprosil, en poziv voditeljem le teh, da naj svoje članstvo spodbudijo za donacije s položnicami, pa je bil celo zavrnjen, ostali pa se sploh niso odzvali.

6. Vabila za referendum niso bila poslana vsem volivcem in nekateri volilni okoliši so bili za ta referendum celo ukinjeni. Primer tega je kraj Struge na Dolenjskem. Za dokaz tega predlagam pričo – predstavnika volivcev iz tega kraja g. Cirila Papeža. Sam direktor DVK pa je javno priznal, da cca 50.000 volivcev vabila na referendum ni dobilo. Mnogi od tistih, ki so ga dobili pa ga niso dobili pravočasno.

7. DVK je to napako kompenzirala z objavami po TV, da ljudje lahko oddajo glas tudi brez vabila, kar pa ni isto, saj ni moglo doseči vseh volivcev. Za povrh pa ta informacija ni ekvivalentna za rešitev problema- na vabilih vedno piše kje, na katerem volišču volivec odda glas. Spremembe volišč pa so bile pogoste in je bila posledično nekaterim oddaja glasu onemogočena ali otežena.

8. Nepravočasno odpošiljanje vabil volivcem, povzročeno s strani DVK, je zagotovo zreduciralo oz. zmanjšalo udeležbo na referendumu. Zagotovo se je to množično dogajalo na predčasnih volitvah. S tem je vsekakor prišlo do izpada določenega števila glasov. Ponavljam: pravočasno neodposlanih je bilo cca 50.000 vabil, kar je javno priznal celo direktor DVK.

9. Hendikep pri zbiranju sredstev za kampanjo mi je onemogočil informiranje, oglaševanje, organizacijo omizij, TV nastope, plakatiranje ter izdelavo in distribucijo informativnega materiala itd. skratka promoviranje mojih, naših stališč – posebno prek TV je bilo to zame drastično omejeno. Česar pa se je, kot rečeno, zelo močno prek RTVSLO s plačanimi oglasi, posluževala vlada - na vrhuncu kampanje praktično vsak dan v najboljšem času je imela oglas. Popolnoma skregano z zdravo pametjo je trditi, da to ni imelo močnega vpliva na obveščanje in informiranje volivcev, ne-informiranje pa ne bi imelo posledic na udeležbo in končni izid referenduma.

10. Pred glasovanjem 24.septembra so bili številni člani volilnih komisij iz vrst tistih opozicijskih političnih strank, ki so nasprotovale vladnemu zakonu, brez razlogov nenadoma zamenjani, kar me navaja k sklepu, da so vodstva komisij to storila po nareku in z namenom prikrivanja nepravilnosti.

11. V mariborskem dnevniku Večer je bilo v finišu referendumske kampanje na naslovni strani objavljeno, da vlada za »glasovanje« za Zakon o drugem tiru prebivalce mesta Maribora »nagrajuje« - zagotavlja jim 100 milijonov evrov infrastrukturnih investicij. Medijsko in javnomnenjsko je ta obljuba nedvomno zelo odmevala.

12. Neresnična je torej trditev, da zaradi finančne neenakosti ni prišlo do vpliva na izid referenduma, češ da smo imeli vsi enake možnosti v medijih, medtem ko je vlada z visoko nakladnimi sporočili prek medijev izvajala skrito in odkrito kampanjo ne samo za njen zakon, ampak kampanjo PROTI UDELEŽBI volivcev na referendumu. To so počeli njeni piarovci in zvesti, vladi vdani javnomnenjski kolumnisti, po večini v tiskanih medijih (npr.: časopis Nedelo, Nedejski dnevnik).

13. Vlada je bila neposredno privilegirana tudi s CENZURO mojih, naših - njej nasprotnih stališč v tiskanih medijih, ki jih je obvladovala in jih še obvladuje, prek lobistične naveze – lastnik Kolektor koling izvajalec del na 2 tiru – lastnik časopisa Delo. Gre za vnaprej izbrano podjetje za graditev 2 tira. Posredno pa je isto politiko izvajal tudi časopis Dnevnik. V njih so se pojavljali sramotilni članki mojih in naših stališč oziroma taki, ki so pozivali na NEUDELEŽBO na referendumu. Tovrstno sramotenje pa še vedno poteka.

14. Mojih ugovorov na te ekscese, večinski mediji načrtno oz. z zapovedano (samo)cenzuro niso objavljali – niti niso objavljali demantijev in zahtevkov za popravek drugih pristranskih informacij – ne na javni RTVSLO, ne v vodilnih dnevnikih v tiskani obliki ali v elektronskih sporočilih.

15. V privatne medije, teh je v državi 80 %, v kampanjo brez denarja nisem mogel vstopiti - kajti pravil glede ravnanja privatnih medijev v referendumski kampanji v Sloveniji sploh ni. Velja pravilo džungle in kdor plača dobi oglas in čas. Pravica močnejšega je privilegirana do popolnosti.

16. Minimalna regulativa, ki sicer obstoja na medijskem področju, velja samo za RTVSLO, pa še zanjo le tako, da ta potek kampanje na njej organizira popolnoma nefunkcionalno, saj jaz kot vodja kampanje nisem imel pravice vplivati na selekcijo govornikov lastne strani. Ta pristojnost mi je bila na RTVSLO odvzeta z izgovorom, da to zakon preprečuje in je bil potek soočenja tako izključno v rokah pristranske urednice dnevno informativnega programa na RTVSLO – Mojce Pašek Šetinc, ki si je za potrebe vladne politike na soočenjih celo izmislila kategorijo »neopredeljeni«, kar pa je v bistvu pomenilo indirekten poziv državljanom, naj se ne opredelijo, torej naj se odločijo za bojkot referenduma.

17. Zato je na RTVSLO celo prišlo do incidenta, ki je je diskreditiral našo stran in sicer, tako, da je bila oseba na - videz iz naših vrst, očitno vrinjena v oddajo Tarča z namenom, da z vpitjem in razgrajanjem diskreditira naša stališča, kar je imelo za posledico predčasno prekinitev TV soočenja in pa to, da sam na tem odločilnem soočenju, nisem prišel do zaključne besede, ki sem jo imel pripravljeno, kajti oddaja je bila prekinjena in predčasno zaključena. Naši protesti in zahteve po opravičilu in poštenem informiranju RTVSLO gledalcev o tem dogodku, pa so bili brez uspeha.

RTV sem sicer pravočasno predlagal drug koncept - »soočenje reprezentanc«, kompetentnih govorcev, navijači pač nimajo kaj delati na igrišču, lahko se pojavijo na tribunah in jih je tam možno na kratko intervjuvati, ne pa da oni vodijo igro. Moj ugovor pa kot rečeno s strani vodstva RTVSLO ni bil sprejet.

18. Sindikat vojakov Slovenije, ki je bil že na samem začetku naš podpornik, je bil s pisno grožnjo ministrstva za obrambo izključen iz kampanje- tako iz zbiranja podpisov kot tudi iz sodelovanja v referendumski kampanji. Gre za zelo pomemben segment volivcev iz javnega sektorja. Poleg efekta njihove odsotnosti gre namreč pri tem ukrepu vlade za zelo pomemben negativen demonstracijski – v tem primeru zastraševalni efekt na vse uslužbence – volivce zaposlene v javnem sektorju..

19. Tudi lažna negativna kampanja, ki jo je vodila Vlada RS do nas, je imela negativni učinek na izid, saj zaradi nedostopnosti medijev nismo mogli odgovarjati in dovolj pojasniti ljudem, da nismo proti drugemu tiru pač pa proti vladnemu zakonu - skratka za cenejši dvojni drugi tir. Tak, ki bo zgrajen bistveno ceneje in hitreje. In ki ne bo uničeval okolja in že ob gradnji ogrožal življenja ljudi s Kraškega roba.

20. Vlada laže, ko zatrjuje, da zastopa javni interes in da nastaja z blokado zakona velika gospodarska škoda. Igra zastraševanja o izgubi evropskega denarja se še danes nadaljuje, pri tem pa Vlada sama niti malo ne pomisli na nujno konceptualno in stroškovno revizijo projekta. Glede škode pa je resnica nasprotna. Že do sedaj sem, oziroma smo, s kritikami vsaj nominalno prihranili davkoplačevalcem milijardo, vlada, ki niti cene projekta ne pozna (trije njeni predstavniki so navajali različne cene) s strašenjem ljudi o škodi pa igra zelo sprevrženo navidezno igro o njenem javnem interesu.

21. Zakon, ki vsebuje velika korupcijska tveganja in nima proti temu nobenih varovalk uvaja na področje železnic »privatno« državno lastnino - kartel »2TDK«, tajkunsko podjetje v interesu lastnikov privilegiranih izvajalskih podjetij. To je globoko NASPROTNO JAVNEMU INTERESU. Enako je z njim v nasprotju zato ker GROBO POSEGA V NATURO 2000 IN KER PREDVIDEVA TRASO, KI JE V VELIKO ŠKODO LOKALNEGA PREBIVALSTVA (kraj Gabrovica, Glinščica, Tinjan). Zato je zdaj zadeva v pritožbenem postopku tudi pred Evropsko komisijo. Da bo mera polna pa se tega ne zaveda slovenski Varuh človekovih pravic, na mojo prošnjo o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona nonšalantno odgovarja, da ne želi biti KVALIFICIRAN PREDLJAGATELJ ker teh problemov ne zaznava. Skratka: institucije so prepredene in povezane z ljudmi, ki imajo povezavo z vlado in akterji njene politike, četudi je od daleč vidno za kaj gre. Vrhunec te burleske pa je najnovejši zunanji »nadzor civilne družbe« s provladnim »nadzornikom« Emilom Milanom Pintarjem na čelu. Gre za figov list – novo prevaro demokracije.

22. Zakon ki je bil tega referenduma UZAKONJA TRASO, KI TEMELJI NA TAJNEM SPORAZUMU Z ITALIJO v zameno za koncesije Italije zamejskim Slovencem (protiusluga je tako imenovano sporno slepo črevo), pri čemer pa vlada brezobzirno, ne meneč se za posledice na ljudeh in njihovih bivališčih, v katerih tam živijo, nezadržno rine naprej. To pomeni da vlada v tem primeru dela bolj v interesu Italije in njene politike, nikakor pa ne v interesu Slovenije in njenih ljudi.

23. Zakon je predvsem v interesu lobistične skupine F-21 (Stojan Petrič), od katere bi profitirala tudi vladna garnitura in vladajoči poslanci ! Ta scenarij ni nobena fikcija, saj se kljub suspenzu zakona, ta (čeprav protipravno) že izvaja, saj sta vlada in Petrič kljub temu, da zakon ne velja, podpisala pogodbo za pripravljanja dela.

24. Enako je z bosanskim podjetjem Euroasfalt, ki naj bi izvajal pripravljalna dela. Ta je bil donator stranki SMC v predvolilni kampanji 2014, zdaj pa mu SMC to uslugo bogato vrača. Konflikt interesov je očividen a za naše razmere tipičen, v vodilnih medijih pa seveda prezrt.

25. Vlada se norčuje iz zdrave pameti in sebe, ko »zmagoslavno« pravi, da je bila referendumska udeležba nizka, obenem pa pozablja, kaj vse je sama naredila, da bi jo čim bolj zmanjšala. Del referendumske kampanje je po vladnem dogovoru s predsednikom DZ bil načrtno celo porinjen v dopustniški čas.

26. Obenem pa mi je ta ista vlada in Državni zbor zavrnila možnost, da dosežemo čim več volivcev z razpisom referenduma hkrati s predsedniškimi volitvami. Naredila je prav vse, da do tega ne bi prišlo, da torej NE BI BIL referendum razpisan hkrati s predsedniškimi volitvami.

27. Zaradi neverjetnih manipulacij Vlade RS z zavajanjem javnosti glede cene projekta in glede vprašanja enotirnih tunelov s strani treh oseb: predsednika vlade Mira Cerarja, vodje vladne kampanje Jureta Lebna in direktorja podjetja 2TDK g. Dragonjo, SEM CELO SPROŽIL KAZENSKI PREGON OMENJENIH. Ovadba je na tožilstvu, a zgodi se nič. Vlada si je v tej zadevi očitno prisvojila tudi pristojnost pregona same sebe.

28. Referendumska zavrnitev zakona in s tem tudi tega projekta V SEDANJI OBLIKI je vsekakor v JAVNEM interesu in ne obratno. Obstajajo odlične alternative, ki pa jih vlada noče slišati. Neodgovorno forsira NAJDRAŽJO in po času izgradnje najdlje trajajočo varianto. Ljudem in okolju pa NAJBOLJ ŠKODLJIVO rešitev, skratka na vso moč favorizira izbor izrazito NE-OPTIMALNO VARIANTO. Zato bomo DavkoPlacevalciSeNeDamo naredili vse, da se izvajanje zakona ustavi.

29. V referendumski kampanji so sodelovala tudi podjetja ki so več kot 25 %v državni lasti, kar je z zakonom ZVRK prepovedano. Dikcija zakona govori sicer o prepovedi financiranja, ampak vsakemu izven vlade je jasno, da je s tem mišljena tudi prepoved aktivne udeležbe teh podjetij – Slovenske železnice, DARS, podjetje 2TDK, ker seveda tudi ta »nefinancirana dejavnost« – čeprav je v naturalni obliki, nekaj stane.

30. Vsebinsko bistven argument nasprotovanja spornemu zakonu pa je v tem, da sploh ni potrebe, da se ustanavlja PODJETJE 2TDK, ker imamo za to že pooblaščeno javno podjetje. To so Slovenske železnice. Uvaja se popolnoma nefunkcionalen in nepotreben paralelni sistem, ki je paravan za izigravanja javnega interesa.

31. To izigravanje sega celo do podjetja Luka Koper v kateri vlada zamenjuje vodilne ljudi tudi iz razloga, da uprava Luke Koper ni podprla vladnega projekta 2 tira, sledila je sankcija - zamenjava uprave.

Nadalje vlada daje v podjetju 2TDK Madžarom neupravičeno visok delež upravljavskih pravic – uradno zaradi pridobitve denarja, ki pa bi ga Slovenija lahko dobila na drug način. Gre pa tukaj še za eno stvar več, gre za za koncesije za izkoriščanje dela obale v pristanšču in pristaniške infrastrukture, kar je enako zelo lahkomiselni razprodaji slovenskega teritorija.

32. Financiranje preko zalednih držav in iz sredstev EU je nepotrebno in je zgolj napihnjena vladna konstrukcija za ustvarjanje videza usodnosti in pomembnosti projekta. Projekt kot je zastavljen v resnici služi zgolj predvolilni propagandi koalicije na oblasti in odpiranju odlivov korupcijskega denarja privilegiranim izvajalcem in njihovemu omrežju in to za obdobje 45 let, kolikor traja koncesijska pogodba s podjetjem 2TDK. Ob tem pa moram povedati, da so dokumenti o financiranju projekta s strani EIB tajni (dokumentacija Jaspers), dostopni so le poslancem DZ v tako zvani v tihi sobi.

33. Boj pa ne poteka samo na demokratično nespodoben in netoleranten način. Tako moram žal na koncu povedati, da mi nekateri grozijo - prihaja celo do groženj s smrtjo. To tudi ni čudno, ker me vlada prek medijev proglaša za škodljivca prve vrste in s tem ljudi hujska proti meni. Ali je to po izrecni direktivi vlade ali v navezavi z njenimi uradniki, ne vem. Torej ne gre samo za neenakost, gre za grožnje in ustrahovanje !

Razveljavitev in ponovitev referenduma je nujna tudi zato, da se bo vendarle enkrat izkazalo, da oblastna moč ni vsemogočna in da veljajo ista načela tudi v Sloveniji vsaj približno enako za vse. Ponovitev pa je pomembna tudi za to, da preprečimo zmago strahu, ki je na pohodu in damo pot stroki, zdravi pameti in razumu in svobodi posameznika pred kolektivno norostjo, ki nam jo vsiljuje oblast.

2TIR je najbolj dolgoročen in najbolj usodno anti-razvojno naravnan projekt v zgodovini Slovenije. Zato je v najširšem javnem interesu, da se na ponovljenem poštenem referendumu projekt zavrne in se nato z inženirsko stroko v miru najde optimalno varianto, ki ne bo služila - ne interesom Italije, ne interesom Madžarske, ali katerekoli vlade, ampak interesu davkoplačevalcev Slovenije. Seveda pa tudi ne povsem drugim ciljem, kot je gradnja otoka pred Izolo, ki je prav v tem trenutku odločanja o moji pritožbi, spretno lansiran nov sprevržen medijski spin, za prepričevanje javnosti javnost in sodne veje oblasti, katere vrh je ustavno sodišče.

Vsa kampanja je bila s strani vlade že od samega začetka sprejeta na nož, kot moja nezaslišana predrznost in ne kot ustavna pravica državljanov do upravljanja skupnih zadev. Že takoj na začetku ko sem za dal pobudo in sem zanjo zbral 4.500 podpisov, je namreč predsednik vlade Miro Cerar pred TV kamerami gladko dejal: DO TEGA REFERENDUMA NE SME PRITI. Sam in somišljeniki pa danes trdimo nasprotno: REFERENDUM SE MORA PONOVITI. Prvo je nelegitimno in avtoritarno oblastno ravnanje, drugo je legitimno in edino sprejemljivo demokratično ravnanje. .

***

Razveljavitev referendum in njegova ponovitev bo osnova za vstop na sceno avtonomne (ne hlapčevsko uradniške in ustrahovane) stroke. Za končno rešitev, ki pa mora biti OPTIMALNA za REALNI JAVNI INTERES ne za vladno FIKCIJO o NJEM. Gre skratka za vladavino prava, pa tudi za streznitev, da v Sloveniji pričnemo, realnost ocenjevati NE s popuščanjem nasilju in norostim kolektivistčnega uma, ampak z UPOŠTEVANJEM ALTERNATIV na katere opozarjam kot svoboden posameznik.

Ustavne sodnike pozivam, da ne nasedajo pozivom podpornikov vladnega zakona (Sinteza), ki pledira za tem, da bi US neustavnosti v referendumski zakonodaji obravnavalo ločeno od referendumskega izida in dalo zeleno luč za projekt, ki je vzrok in posledica za to pritožbo.To bi seveda bil absurd, nad absurdi in voda na mlin bodočim izigravanjem referendumskih postopkov. Nobene škode za Slovenijo ne bo, škoda pa bo in to dolgoročna, če bo vladavina prava ponovno (kot že mnogokrat) izigrana in bo onemogočen razumski izbor optimalnega projekta.

Zakon bom, če bo potrebno, dal Ustavnemu sodišču tudi v vsebinsko ustavno pravno presojo, sem ga pa že poslal na Evropske institucije - najprej na Evropsko komisijo. Če to ne bo dovolj pa še na ESČP. Če seveda Vrhovno sodišče s pomočjo US ali pa Ustavno sodišče samo ne bo razveljavilo referendum in hkrati z drugimi volitvami razpisalo novega.

Igrišče na katerem se je igral ta referendum ni bilo samo upognjeno ampak prelomljeno. To je bila IGRA NA EN GOL, ki jo je vlada proglasila za ZMAGO !

Zato sodišču predlagam tudi JAVNO OBRAVNAVO moje pritožbe in z upoštevanjem načela kontradiktornosti zaslišanje prič z obeh strani ! Pričakujem, da se bo US, pa tudi sodniki posamezniki tudi zaradi zaščite svoje lastne integritete in kredibilnosti, odločilo na osnovi realnih dejstev, ki jih navajam in za katere sem na sodišču pripravljen tudi kadarkoli pričati.

V dvoboju Davida in Goliata je pravica na strani fizično šibkejšega. Ne dovolite da zmaga sila, da prevlada oblastniški BREZUM, čas je za (državljanski) RAZUM. Če kdo, ga v Sloveniji lahko uveljavi edinole US. Sam nisem instrument nikogar (kot mi pripisujejo), sem le instrument zdrave pameti oziroma je zdrava pamet instrument mene.

Hvala za pozornost in razumevanje !

S spoštovanjem, Vili Kovačič, državljan K.

Ps: Sam sem bil pred 6 leti tudi pobudnik referenduma proti poroštvu za TEŠ6 leta 2012, ko je bila v Sloveniji na oblasti neka povsem druga opcija. Izkazalo se je, da je bil glas ljudstva, ki sem ga takrat zastopal, povsem upravičen, žal pa sem bil tedaj, tudi po “zaslugi” US, neuspešen, premalo vpliven in prepozen. Za 2TIR ni prepozno, posebej še ker bo s padcem 2TDK dvojni tir zgrajen bistveno ceneje, bistveno hitreje ter brez škode za ljudi in okolje.

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 20. Aug 2019 at 19:44

9240 ogledov

Brezglave in plenilske investicije je treba ustaviti
Spoštovane državne svetnice in svetniki,  Dopolnjujem pobudo   in Vam  pošiljam utemeljitev v priponki PISMO... Pobuda je razširjena na tri segmente : 1) vladni 2TIR  2) Tretja razvojna os (3Ro)  in 3)  Čista pitna voda v povezavi z  Ljubljanskim kanalom C0.  Vsem projektom je skupno to, da so politično izsiljeni in da za njih obstojajo zelo dobre alternative in da nikakor ni res, da nasprotniki zaviramo razvoj. Skupno pa jim je žal tudi to, da se "nezmotljiva" oblast o njih sploh noče izreči in pogovarjati in da s pomočjo nedelujočih institucij nadzora ter uslužnih in ustrahovanih medijev tako državna kot lokalna oblast neovirano in  arogantno  dela škodo državi in državljanom in rine naprej za vsako ceno. V medijih pa uveljavlja in izvaja cenzuro.   Vendar ne smemo pristajati na logiko - psi lajajo karavana gre dalje, tako kot je to bilo pri TEŠ6, ko je bila preiskovalna komisija ustanovljena najmanj 6 let prepozno.  Skratka nehajmo vendar že enkrat zvoniti več po toči. Pravočasno uporabimo sredstva,  ki so še na voljo. Eno izmed njih je parlamentarna preiskava, ki jo DZ na predlog Državnega sveta MORA ustanoviti. Škoda je sicer že pdovzročena, vendar je še obvladljiva - dokler ne pričnejo z glavnimi deli, tam kjer pa so se ta dela že začela (kanal C0), pa jih je nujno nemudoma ustaviti po sodni, policijski in/ali inšpekcijski  poti.  Skupni imenovalec vseh treh problematičnih projektov je: predrznost, samovolja,oblastna  arogantnost  ter pohlep po davkoplačevalskem in evropskem denarju.  Motiv za  tako ravnanje pa je korupcija, ki je pri vladnem 2 tiru celo uzakonjena - z zakonom  in koncesijo za dobo 45 let. Kršenje zakonodaje in okoljskih standardov je samo posledica. V vseh teh primerh pa je očitno, da pravna država ne obstaja več in da praviloma zmaguje tisti, ki je bolj nasilen in ima za sabo glasovalni stroj - politično večino.  Institucije nadzora skupaj z Ustavnim sodiščem in Računskim sodiščem vred, pa žal ne delujejo več. Zato so izredna politična sredstva, kot je parlamentarna preiskava, več kot potrebna - so NUJNA. Spoštovani ! Brezglave in plenilske investicije je treba ustaviti. Čeprav so nam EU institucije lahko v pomoč (in smo že v kontaktu in navezi z njimi), te ne morejo nadomestiti zdrave pameti in politične volje za ukrepe nas samih,  doma v Sloveniji. Izgovori, da so ti  projekti neustavljivi niso resnični, so le dokaz prevladujoče  izsiljevalske logike -  politike izvršenih dejstev na katero ne smemo več pristajati. Zato je ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije ne samo potrebna, ampak nujna.  Znano je namreč: Država, v kateri so barabe in kriminalci glasnejši od poštenih ljudi je izgubljena. In: kdor se bori lahko izgubi, kdor se ne bori - je ŽE IZGUBIL !   Spoštovane svetnice in svetniki: upamo na Vaš RAZUM  in POGUM. Hvala za podporo !  Lepo vas pozdravljamo   !   Vili Kovačič, CI  Davkoplačevalci se ne damo, Sergij Andrejaš, CI Gabrovica-Črni kal, Brane Grad, Aleš Mrzel, Mirko Brnič Jager, Zveza CI Ljubljane

Tue, 20. Aug 2019 at 19:40

9097 ogledov

Posredujemo vam sprejete sklepe na seji Komisije za nadzor javnih financ - KNJF 20.02.2019 glede drugega tira:
- Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) pričakuje od ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, da Državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa, posreduje natančno časovnico in finančno strukturo projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper, s podrobno obrazložitvijo vseh postavk ter časovno in finančno konkretizacijo glede izvedbe dvotirne proge. - Komisija pričakuje, da bo ministrstvo pristojno za infrastrukturo najkasneje v šestih mesecih od sprejema tega sklepa zagotovilo strokovno preverbo alternativnih rešitev preko strokovnjakov, ki doslej niso sodelovali v nobeni od faz načrtovanja ali vodenja projekta. - Komisija zaproša Fiskalni svet, da poda mnenje glede javnofinančne upravičenosti in tveganj, ki jih prinaša projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, kot je določen v Investicijskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 16. redni seji dne 24.1.2019. - Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča Računskemu sodišču Republike Slovenije, da opravi revizijo pravilnosti in smotrnosti projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, kot je določen v Investicijskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 16. redni seji dne 24.1.2019. Opomba: Prvi trije sklepi so bili sprejeti z glasovanjem 7:6, četrti sklep pa z 12:1 Sklepe je posredovala KNJF, na seji sem bil prisoten in aktiven tudi sam. Vili Kovačič

Tue, 20. Aug 2019 at 19:34

9270 ogledov

Slovenija naj državne investicije začne izvajati zakonito
Spoštovane svetnice in svetniki Državnega sveta V imenu treh civilnih iniciativ naslavljamo na Državni svet RS pobudo z namenom, da končno Slovenija državne investicije začne izvajati zakonito in v skladu z evropskimi standardi in direktivami ter okoljskimi zavezami in z namenom, da vlado prisilimo k transparentni uporabi davkoplačevalskega denarja za namene ekonomičnih in družbeno koristnih investicij - brez uničevanja narave, obdelovalnih kmetijskih površin in brez ogrožanja oskrbe s čisto pitno vodo. Pobuda je namenjena temu, da v odprtih projektih rešimo kar se rešiti da in da politiko in javnost opozorimo na izsiljevanje po vzorcu TEŠ6, ki se ne sme ponoviti. Gre za dva državna projekta : vladni 2TIR – Divača Koper in 3.razvojna os (po trasi F-2-2, odsek Šentrupert Velenje) in en projekt v Ljubljani, ki je čista črna gradnja- brez okoljskega soglasja in CPVO. (celovite presoje vplivov na okolje). To je takozvani kanal C0, ki se gradi iz EU kohezijskih sredstev in pri katerem inšpekcija kljub nezakonitostim noče ali ne upa ukrepati. Pričujoča pobuda pa je hkrati spodbujena tudi z dokončno oblikovano inženirsko ALTERNATRIVNO REŠITVIJO, za 2TIR, ki pa jim vlada kljub sklepom Komisije za nadzor javnih financ (KNJF), sprejetimi na seji KNJF 20.02.2019, ne želi in noče prisluhniti. Sprejeti so bili namreč 4 sklepi, za realizacijo katerih je imela vlada 6 mesecev časa. A nič od tega ni nredila. Vlada se še naprej obnaša kot, da se je to sploh ne tiče. Zato je pobuda za preiskavo nujna, Obenem s pobudo opozarjamo da se dogajajo tudi druge nedopustne stvari: zaradi načrtnega zanemarjanja obnove starega tira je že prišlo 1.) do povsem nepotrebne nesreče z izlitjem KEROZINA in 2). dobili smo AFERO viadukt Glinščica, iz katere je od daleč vidno pristransko delovanje MINISTRICE – ne v korist davkoplačevalcev, ampak za žepe slovenskih gradbenih tajkunov (Kolektor, Riko, Pomgrad) in 3.) uvaja se princip drobljenja vrednosti projekta na koščke, kar je daleč od odgovorne in ekonomične rešitve. Družba 2TDK tudi ni sposobna sama pripraviti oddajanje naročil, zaradi česar potrebuje nasvete tujih konsultantov, ki niso poceni. Ob tem, da je bil že investicijskoi program (IP), ki se sicer že izkazuje kot povsem nekonsistenten. Porabljenih je že bilo neverjetnih 800.000 eur. Zadeva glede neverodostojnosti IP pa je zardi napačnih številk in zavajanja javnosti trenutno v sodni preiskavi - policija je zadevo predala tožilstvu. Ob tem pa prihaja do iztirjenj vlakov - tudi zaradi odvzema 300 milijonov iz plana za obnovo obstoječe proge v letih 2019, 2020 in 2021. To prerazporejanje denarja je posredni vzrok za iztirjenja vlaka na kraškem robu. Poleg tega ministrstvo za infrastrukturo (MzI) Državnemu zboru že najavlja sprejem zakona o državnem poroštvu za posojila privatnih – komercialnih bank in EIB. Zahtevamo, da predlagatelji poroštva - to so člani vlade in državni sekretarji, pa tudi poslanci, ki bodo to izglasovali, s svojem premoženjem tudi sami jamčijo za projekt, v katerega so sicer po javnih izjavah trdno prepričani. Ker se na te pozive vlada sploh ne odziva, utemeljeno sklepamo, da gre za novo prevaro v breme davkoplačevalcev. Zato bi bilo nujno, da KNJF s tem v zvezi nemudoma pridobi stališče prstojnih služb in Računskega sodišča, ki bi sicer že moralo biti izdelano. Zgodba TEŠ6 se očitno ponavlja tudi pri vladnem 2tiru, pa tudi na 3 razvojni osi in v ljubljanski vodooskrbi. Zato ne smemo dovoliti, da se zadeve stihijsko odvijajo naprej. PREDLAGAMO, da Držani svet Državnemu zboru naloži ustanovitev PARLAMENTARNE PREISKAVE - za projekt 2 Tir in za projekt 3 razvojna os Šentrupert Velenje. Enako pozornost pa naj DZ nameni ogrožanju podtalnice s kanalom C0 v Ljubljani. Svetnice in svetniki, pobuda ni sama sebi namen, zato je nujno da jo sprejmete čimprej in (ne kot pri TEŠ6), šest let prepozno, kar pomeni posmeh davkoplačevalcem in prenašanje odgovornosti iz ene vlado na drugo in totalno izgubo spomina odgovornih. Spoštovani, prišel je čas ko ni več časa, kajti omenjene državne investicije predvsem pa projekt 2tir, so že ušle iz nadzora. Tisti, ki bi ga morali držati v okvirih transpaentnosti in ekonomičnosti ter zakonitosti in v skladu z EU okoljskimi in vodovarstvenimi standardi in direktivami, zdaj s svojim početjem povzročajo prav nasprotno.To velja tako za 2TIR kot za 3R.os in ljubljanski kanal C0. Ta predlog je verjetno zadnji poizkus urejanja stvari po parlamentarni poti. Vkolikor ne bo naletel na plodna tla v DS in DZ, bo to zelo slaba izkaznica za vse institucije in politiko v Sloveniji. In zadeva bo slej ko prej končala na sodišču EU ali drugih EU institucijah. Vendar bo takrat povzročema škoda že mnogo večja. Ljubljana, 20.08.2019 Vili Kovačič, CI Davkoplačevalci se ne damo Sergij Andrejaš, CI Gabrovica-Črni kal Brane Grad, Aleš Mrzel, Mirko Brnič Jager, Zveza CI Ljubljane Dvotirna proga Koper – Kozina – Divača (trinajst prednosti kompleksnega pristopa) 1. Dvotirna proga z dovoljenim nagibom 35 promilov 2. Izmenična napajalna napetost 3. Rekuperacija energije – pretvorba zavorne energije v elektriko 4. Zaščita obstoječih vodnih virov (Suha dolina - Suhi graben) 5. Povečanje pretovorne zmogljivosti Luke Koper na obali 6. Zagotavljanje dobrih mednarodnih povezav v Istri (Ljubljana, Pula, Rijeka) 7. Odsotnost požarov brez glifosata in strupenih snovi 8. 9,4 km tunelov – ni servisnih cevi 9. Potniški promet – turizem (oprtni vlaki + osebni avtomobili) 10. Čas izgradnje dvotirne proge - zaključek leta 2024 (2 leti pred enotirno 2026) 11. Cena dvotirne proge največ 950 milijonov - na ključ 12. Oživitev gospodarske cone v Kozini in uporaba izkop. materiala na licu mesta 13. Brez državnega poroštva za posojila privatnim bankam Razlika je v pristopu - ustvarjalni, inventivni inženirski pristop nasproti zakrneli birokratski pameti, ki je brez motiva in uživa v politični korektnosti - poslušnosti. Motiv ni lastni denar, ampak čim manjše uničenje narave ter največji učinek za najmanjši denar. (*Prečni in vzdolžni profil tunelov in viaduktov je že izdelan,obrazložitve so dane v novem Zborniku)

Tue, 2. Jul 2019 at 15:52

9958 ogledov

Ob nesrečah lahko prepoznamo neprimerno projektiranje in odločitve politike.
Zadnja nesreča iztirjenja vagonov v Hrastovljah je lep dokaz posiljevanja politike pri umeščanju objektov v prostor in s koketiranjem »stroke« oblasti zato, da izvajajo projekte, ki dolgoročno uničujejo prosta sredstva države za razvoj. Ob poslušanju tov. Meseca, da se mora sedaj Vlada RS g. Šarca odločati o tem da se TEŠ 6 zapre do leta 2030 potrjuje dejstvo, da se nekdo stalno in zavestno dela norca iz proračunskih sredstev, tako ali drugače. Isti projektanti, ki so pisali neresnice o količinah premoga (vključno s politiki Šaleškega lobija - Velenje) nas bodo sedaj prepričevali, kako je to modra politika. Še huje, isti projektanti služijo v senci kot proizvajalci sedaj pri projektu drugi tir. Povsem razumljivo je zakaj tako hitijo in nas državljane posiljujejo z neprimernimi rešitvami. Nesreče pri iztirjenju vlakov na relaciji Koper Divača so PROJEKTIRANE in izvedene zavestno ob vseh soglasjih raznih agencij in strokovnjakov na tak ali drugačen način. Trditev, da vladna trasa enotirne proge drugega tira izkazuje povečano varnost vodnih virov je samo eno sprenevedanje politikov, ki ne želijo razumeti in bojim se da ne zastopijo problema. Zaradi buldožerske taktike ministrice za infrastrukturo bodo projektanti in gradbeni izvajalci kot zveste oprode izgradili neprimeren objekt z lažnivimi argumenti. Torej na enak način, kot je bilo v letu 2010 dovolj premoga po »strokovnih« zagotovil, sedaj v letu 20’18 pa se pogovarjamo o tem, da je premoga v naslednjih letih premalo oziroma ga bomo uvažali. Torej je beseda plačanih dežurnih »strokovnjakov« vedno in ob vsakem vremenu za politiko merodajna. Bombardiranje z raznimi PR strokovnjaki pa samo dokazuje lažnivost v vsej globini in obliki. Zakaj tako poudarjanje trditev raznih strokovnjakov? Zato, ker je stanje pri odločanju v politiki odvisna od njih. Pri tem pa politika, ki govori o prepotrebnem sožitju slovenskega naroda brez usmiljenja ne samo ločuje, temveč javno naslavlja strokovnjake po njihovem občutku, kdo je naš in kdo je vaš. Pri projektu TEŠ 6 in tudi drugih je bilo to izkazano in dokazano. Na primeru drugega tira prav sedaj ob tej nesreči politika zavestno zavaja na podlagi mnenj »strokovnjakov«, ki jih uporabijo za dnevne namene, nikakor pa niso sposobni argumentirane razprave. Ker so slike in načrti po sporočilni vrednosti najbolj primerni si oglejmo problem vodonosnih virov na trasi železniške povezave Koper- Divača. Zelena barva prikazuje umeščenost obstoječega tira glede na lokacije vodnih virov. Rdeča barva prikazuje dvotirno progo, ki jo je predlagala Strokovna skupina neodvisnih strokovnjakov. Umeščenost enotirne proge projekta Drugi tir je predstavljena v rumeni barvi. Projekt dvotirne proge je predstavljen v rdeči barvi. Obstoječa proga ima odmike od vodnih virov med 183m do 2621 m, kjer je nesreča nastala. Projekt enotirne proge po vladnem projektu Drugega tira ima odmike 1298 m od potencialnih površinskih virov in neposredno preseka v tunelih podzemeljske vodonosnike. To pomeni, da je pričakovana škoda pri analizi rizikov lahko izražena kot nepsredno plačilo Italiji za nepopravljivo škodo pri onesnaženju vodnih virov. Povzročeno škodo sosednji državi Italiji bo seveda plačala država Slovenija ali kar slovenski davkoplačevalci. Da take škode Slovenija ne bo plačala, ker so naši pravniki tako sposobni, je tretja neverjetna laž in zamegljevanje problema sedanje politike. Predlog Strokovne skupine v rdeči barvi pa gre prav po tako imenovani suhi strugi (ki jo vsi poznajo od domačinov do strokovnjakov (ki ne jecljajo, pa ne zaradi govorne napake ampak zaradi neznanja). Oddaljenost od katerekoli vira pa je najmanj 1765 do 2158m. Obe razdalji sta večji od največje pri obeh trasah. Kar pomeni, da je projekt dvotirne proge skrbno načrtovan in upošteva optimalno umestitev v prostoru. Če takih argumentov ne želi nobeden slušati, če se vsi zeleni nočejo več ukvarjati z železniško povezavo Koper – Divača to samo pomeni zlizanost politike in proklamatorjev zaščite okolje do take mere, da je vsaka diskusija sistematično umaknjena iz javnega diskurza. Zakaj tako? Odgovor je jasen argumenti so tako jasno v prednosti sprembe trase da bi vsi argumenti stroke bili predstavljeni v pravi obliki. Lažnivo predstavljanje čeka za 109 mil EUR, ob slovesu obupane komisarke ga. Bulčeve. Norenje mimo varstvenih ukrepov pri izgradnji dovoznih cest, tišina različnih predstavnikov Zelenih Slovenije pa samo doakz več o zlizanosti politike za skupno zavajanje državljanov ter predvsem uničevanje ekonomskega potenciala države Slovenije. Prof. dr. Jože Duhovnik

Tue, 2. Jul 2019 at 15:46

9291 ogledov

RAVNANJE Z BISERI (tudi naravnimi) NI ZA SVINJE ampa za odgovorne ljudi
IZTIRJENJE VLAKA na progi Divača Koper je samo posledica iztirjene pameti. Iztirilo je 6 vagonov, zlil se je KEROZIN. Vlak je bil namenjen v Munchen. Sklepamo, da so bili vagoni OK in primerni za prevoz, napaka v podvozju je malo verjetna. Predor pa nima betonske obloge in skalnate stene niso gladke. Očitno sta se na ostenju tunela »popraskali« cisterni zadnjih dveh vagonov in prišlo je do izlitja. To je kratek opis dogodka. KLJUČNO PA JE SLEDEČE!V veljavni Resoluciji prometa do leta 2030, ki jo je sprejela vlada Mira Cerarja leta 2017, je predvidena nadgradnja in sanacija obstoječe proge že letos - v letih 2019 do 2022. Resolucijo je sofinancirala  EU. Resnici na ljubo pa je prav sedanja ministrica odgovorna, da se sanacija obstoječega tira sploh še ni začela. V predlogu proračuna za leti 2019-2020 in tudi v proračunu 2020-2021 tega denarja ni, saj je obnovitev obstoječe proge iz proračunov izpadla in je zadeva prestavljena na obdobje po dokončanju novega drugega tira leta 2026 - do takrat pa naj bi vozili maksimalne količine po zelo dotrajani sedanji progi. Po takšni kot je včeraj pokazala zobe. Ministrico pozivam, da se namesto z buldožiranjem prične ukvarjati in hvaliti s tem kar je zdaj v resnici najbolj nujno, to pa so problemi sedanjega tira in varnosti ljudi in ohranjanja podtalnice, ne samo zaradi izlitja, ki smo mu bili zdaj priča, pač pa tudi zaradi škropljenja proti požarom in s fizično zaščito ljudi na izpostavljenem delu nad okoliškimi vasmi. Danes je bil daleč najbolj izpostavljen problem grožnja onesnaženja podtalnice. Ampak problem ni samo sedanja proga. Tako ministrica kot njen oproda Janko Sever tudi novi dvojni tir družno peljeta po enako in še bolj tveganem vodovarstveno območju - po trasi (41 km tunelov) s presekanjem podzemnih vodotokov, v zaščitenem območju habitatov in podzemnih jam kraškega sveta. Račun za to še ni izstavljen, ko bo prišel, bo izjemno visok. Očitno se tega le malokdo zaveda, zato to tako uspešno skrivajo. Ekološki zločin v Glinščici in Beki bo kmalu doživel epilog. Ne more ga skriti pravljica o »vodoteseno« zaprtem viaduktu, kajti to območje na srečo ni samo stvar Slovenije, je tudi stvar Italije. Poskrbeli bomo, da bo temu primerno obravnavan. Vse to pa do leta 2026 pomeni v celoti pristajanje na sedanje ogrožujoče stanje. Videz zaskrbljenosti ministrice za vodovarstveno območje je zato povsem odveč saj za njim ne stoji drugega kot meizmerni voluntarizem oblasti – pohlep po slavi in tujem, davkoplačevalskem denarju. Zato bomo ob morebitnem zakonu o državnem poroštvu zahtevali od ministrice in njene ekipe naj najprej sama – s svojim zgledom, zastavi lastno premoženje kot poroštvo za ta »edinstveni« projekt. Zdajšnja nesreča je opozorilo, da nobena trasa ne sme potekati po vodonosnih in zaščitenih habitatnih območjih. Zato ministrici sporočamo: da se to ne zgodi, si bomo prizadevali ukrepati, tako na nivoju EU kot na nivoju Slovenije. Kršitve EU zakonodaje v tem projektu so namreč tako vidne, da bodo kmalu priznane tudi iz Bruslja. Zato ministrici priporočam, da fiktivni ček za 109 miljonov vnovči za izboljšavo obstoječe proge in elektrifikacijo na izmenični tok, ne pa za svojo samo promocijo z davkoplačevalskim denarjem. Zdajšnja nesreča je pravzaprav sreča, ker je pritisk k ozaveščanju za REVIZIJO vsiljenih prioritet vladnega 2tira. Namesto samovolje in arogantnega kršenja evropskih direktiv je potrebna nova CPVO - celovita presoja vplivov na okolje in potrebno bo novo okoljevarstveno soglasje – tudi Italije. Nevladna inženirska stroka daje alternativo, vendar usodna domišljavost ministrice celotni vladi preprečuje vsak pogovor. Javnost pa navaja na znano misel:»ravnanje z biseri (tudi naravnimi) ni za svinje, ampak za odgovorne ljudi« Ministrico, katere stranka se je meni osebno celo ponujala za zbiranje podpisov za referendum, potem pa besno tolkla po njem in trikrat zamenjala svoja stališča - opozarjam, da vendarle še nismo čisto na Balkanu, pač pa nekoliko tudi v Evropi. In tudi zdrave pameti še ni povsem zmanjkalo, kljub ogromnemu pritisku in pohlepu oblasti, da uniči vse kar ji je na poti. Ministrici sporočam, da se ji čas izteka in ji pri tem ne bodo pomagale niti metode njenega Bandellija alias Betonelija, ki se je navduševal nad mojo fizično likvidacijo. To ne bo preprečila niti totalna medijska cenzura. Vili Kovačič, državljan K. - pobudnik referendumov proti zakonu o 2 tiru in proti zakonu o poroštvu države za TEŠ6

Thu, 27. Jun 2019 at 10:17

9408 ogledov

STRUPENI SADEŽI POLITIČNEGA BOJA ZA PRVO LOPATO
IZTIRJENJE VLAKA na progi Divača Koper je samo posledica iztirjene pameti. Iztirilo je 6 vagonov, zlil se je KEROZIN. Vlak je bil namenjen v Munchen. Sklepamo, da so bili vagoni OK in primerni za prevoz, napaka v podvozju je malo verjetna. Predor pa nima betonske obloge in skalnate stene niso gladke. Očitno sta se na ostenju tunela »popraskali« cisterni zadnjih dveh vagonov in prišlo je do izlitja. To je kratek opis dogodka. KLJUČNO PA JE SLEDEČE! V veljavni Resoluciji prometa do leta 2030, ki jo je sprejela vlada Mira Cerarja leta 2017, je predvidena nadgradnja in sanacija obstoječe proge že letos - v letih 2019 do 2022. Resolucijo je sofinancirala  EU. Resnici na ljubo pa je prav sedanja ministrica odgovorna, da se sanacija obstoječega tira sploh še ni začela. V predlogu proračuna za leti 2019-2020 in tudi v proračunu 2020-2021 tega denarja ni, saj je obnovitev obstoječe proge iz proračunov izpadla in je zadeva prestavljena na obdobje po dokončanju novega drugega tira leta 2026 - do takrat pa naj bi vozili maksimalne količine po zelo dotrajani sedanji progi. Po takšni kot je včeraj pokazala zobe. Ministrico pozivam, da se namesto z buldožiranjem prične ukvarjati in hvaliti s tem kar je zdaj v resnici najbolj nujno, to pa so problemi sedanjega tira in varnosti ljudi in ohranjanja podtalnice, ne samo zaradi izlitja, ki smo mu bili zdaj priča, pač pa tudi zaradi škropljenja proti požarom in s fizično zaščito ljudi na izpostavljenem delu nad okoliškimi vasmi. Danes je bil daleč najbolj izpostavljen problem grožnja onesnaženja podtalnice. Ampak problem ni samo sedanja proga. Tako ministrica kot njen oproda Janko Sever tudi novi dvojni tir družno peljeta po enako in še bolj tveganem vodovarstveno območju - po trasi (41 km tunelov) s presekanjem podzemnih vodotokov, v zaščitenem območju habitatov in podzemnih jam kraškega sveta. Račun za to še ni izstavljen, ko bo prišel, bo izjemno visok. Očitno se tega le malokdo zaveda, zato to tako uspešno skrivajo. Ekološki zločin v Glinščici in Beki bo kmalu doživel epilog. Ne more ga skriti miti »vodoteseno« zaprt viadukt, kajti to območje na srečo ni samo stvar Slovenije, je tudi stvar Italije. Poskrbeli bomo, da bo temu primerno obravnavan. Vse to pa do leta 2026 pomeni v celoti pristajanje na sedanje ogrožujoče stanje. Videz zaskrbljenosti ministrice za vodovarstveno območje je zato povsem odveč saj za njim ni drugega kot voluntarizem oblasti – pohlep po slavi in tujem, davkoplačevalskem denarju. Zato bomo ob morebitnem zakonu o državnem poroštvu zahtevali od ministrice in njene ekipe naj najprej sama – s svojim zgledom, zastavi lastno premoženje kot poroštvo za ta »edinstveni« projekt. Zdajšnja nesreča je opozorilo, da nobena trasa ne sme potekati po vodonosnih in zaščitenih habitatnih območjih. Zato ministrici sporočamo: da se to ne zgodi, si bomo prizadevali ukrepati zdaj in v bodoče - tako na nivoju EU kot na nivoju Slovenije. Kršitve EU zakonodaje v tem projektu so namreč tako vidne, da bodo kmalu vidne tudi iz Bruslja. Zato ministrici priporočam, da fiktivni ček za 109 miljonov vnovči za izboljšavo obstoječe proge in elektrifikacijo na izmenični tok, ne pa za svojo samo promocijo z davkoplačevalskim denarjem. Zdajšnja nesreča je po drugi strani sreča, ker je pot k ozaveščanju, da bo oblastniške samovolje kmalu konec in bo treba plačati zapitke. Samovolja in kršenje pravil bodo dobile svoje meje. Povzročeno opustošenje na dostopnih cestah pa bo večni spomenik človeške nadutosti, arogance in samovolje. Ministrico, katere stranka se je meni osebno celo ponujala za zbiranje podpisov za referendum, potem pa besno tolkla po njem in trikrat zamenjala svoja stališča - opozarjam, da vendarle še nismo čisto na Balkanu pač pa nekoliko tudi v Evropi. In tudi zdrave pameti še ni povsem zmanjkalo, kljub ogromnemu pritisku in pohlepu oblasti, da pregazi in uniči vse kar ji je na poti. Ministrici in njeni stranki pa še sporočam, da ji pri tem ne bodo pomagale niti metode bivšega ministra Bandellija alias Betonelija, ki se je navduševal nad mojo fizično likvidacijo. To ne bo preprečila niti totalna medijska cenzura. Vili Kovačič, državljan K. - pobudnik referendumov proti zakonu o 2 tiru in proti zakonu o poroštvu države za TEŠ6

Zadnji komentarji

Prijatelji

Jedat ErukCenzura .siBranko GaberMoris Kočevska Rekadusan trajbaric

NAJBOLJ OBISKANO

Odgovor vladi - 33. točk proti vladi - za razumno rešitev in pošten referendum