Predlog za izločitev dveh ustavnih sodnikov in pobuda za oceno ustavnosti
Referendum Drugi tir
Aktualno

Sobota, 6. januar 2018 ob 11:41

Odpri galerijo

Ustavno sodišče RS                                              U-I-191/17

Beethovnova 10, 1000 Ljubljana

Vlagatelj:

Vili Kovačič

Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

VLOGA STRANKE Z INTERESOM IN STRANSKEGA INTERVENIENTA IN

POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI

Sem stranka z interesom in stranski intervenient

Vrhovno sodišče RS je prekinilo postopek, v katerem sem pritožnik, in vložilo pri Ustavnem sodišču zahtevo za oceno ustavnosti dveh zakonov (U-I-191/17 z dne 12. 12. 2017). Vrhovno sodišče meni, da sta navedena zakona protiustavna in ju zato pri svojem odločanju ne more uporabiti. Ker je od odločitve Ustavnega sodišča in od trajanja postopka pred Ustavnim sodiščem odvisno varstvo mojih pravic, od te odločitve Ustavnega sodišča pa je odvisna tudi odločitev Vrhovnega sodišča v zadevi, v kateri sem stranka, imam in moram imeti položaj stranke z interesom in položaj stranskega intervenienta v zadevi U-I-191/17 pred Ustavnim sodiščem. Prosim, da mi sodišče ta položaj tudi formalno prizna in me o tem obvesti.

Opredelitev do Zahteve Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti

Pritrjujem stališčem Vrhovnega sodišča, da je nujno učinkovito sodno varstva pravic, ki so varovane na podlagi ustavne in zakonske ureditve referenduma. Pritrjujem, da bi zakonodaja morala postopek varstva pravic bolje urejati. Ne soglašam pa, da trenutna zakonska ureditev referendumskega spora zaradi neustavnih pravnih praznin Vrhovnemu sodišču preprečuje odločitev o pritožbi v referendumskem sporu in da mu preprečuje, da razveljavi referendum. Menim, da bi država, torej Vrhovno ali Ustavno sodišče, že po Ustavi morala v primerih, ko je očitno, da je referendum nepošten in da je prišlo do kršitev mednarodnih standardov in poštene kampanje, tudi ob pomanjkanju podrobne ureditve pritožbenega postopka kršitve biti sposobna ugotoviti kršitev, razveljaviti odločitev volilnih organov in razpisati nov referendum.

Bistvo očitka Vrhovnega sodišča je, da zakon ne ureja pritožbenega postopka dovolj podrobno, da zakon ni uredil dopustne vsebine pritožbenih ugovorov niti podlage za presojo, ali so takšni ugovori utemeljeni ali ne, pod kakšnimi pogoji in v kakšnih primerih. Po stališču VS bi moral zakonodajalec natančno določiti, kateri ugovori se lahko podajo in ob kakšnih kršitvah nastopijo posledice, v katerih lahko Vrhovno sodišče poseže v odločitev DVK in v izraženo voljo volivcev na referendumu.

Predlagam, da v tem delu USRS zavrne zahtevo Vrhovnega sodišča kot neutemeljeno. Sklep USRS U-I-130/17 in mednarodna ustavno-pravna praksa dajeta Vrhovnemu sodišču dovolj jasne okvire za odločanje. Postopka upravnega in civilnega spora, ki se lahko smiselno uporabita, dajeta dovolj okvira Vrhovnemu sodišču, da to lahko spelje obravnavo in reši v sporu. USRS je v sklepu U-I-130/17 pojasnilo, da lahko volivec UVELJAVLJA VSE OČITKE in zatrjevanje Vrhovnega sodišča, da ne ve katere očitke lahko glasovalec uveljavlja, je neutemeljeno. Lahko uveljavlja VSE. Ustavno sodišče je tu bilo jasno. Enako je ureditev dovolj jasna tudi glede kriterijev za razveljavitev referenduma. Mednarodna ustavno-pravna praksa, iz katere je jasno, kaj se šteje za "poštene in svobodne" (free and fair) volitve in glasovanja dajejo dovolj usmeritev glede tega, kdaj bo treba referendumski izid razveljaviti. Tu kriterij daje nedavna odločitev Ustavnega sodišča Avstrije, ki je predsedniške volitve razveljavilo in odredilo ponovitev, čeprav ni bila ugotovljena nobena kršitev, ki je vplivala na izid, ampak je bilo le slabo lepilo na kuvertah, kar bi lahko omogočilo manipulacije (pa manipulacij sploh ni bilo, a pomembno je že zaupanje volivcev, kriteriji za integriteto volitev morajo biti najvišji možni). Tudi praksa drugih demokratičnih držav, praksa ESČP in mednarodnih organizacij OVSE in Svet Evrope je jasna, da mora biti sodišče izjemno strogo in mora biti občutljivo že na najmanjše nepravilnosti pri volitvah. Predlagam, da v tem delu USRS zavrne zahtevo Vrhovnega sodišča in mu naloži, da zakon uporabi ustavno skladno: da mu omogoči vse pravice ki jih ima ta v postopku pred sodiščem, vključno s pravico do javne obravnave in zaslišanja prič, da je izjemno občutljivo do nepravilnosti in da če jih ugotovi, tudi razveljavi izid referenduma in odredi ponovitev.

Pritrjujem zahtevi vlade, v katerem zatrjuje neustavnost 6. odst. 4. člena ZVRK in to neustavnost sem zatrjeval že sam v postopku pred Vrhovnim sodiščem in pred tem v postopku pred Ustavnim sodiščem.

V delu, v katerem Vrhovno sodišče predlaga, da se uvede nekakšen kvorum ali minimalno število glasovalcev, ki lahko zatrjujejo kršitve v referendumskem postopku, Vrhovno sodišče seveda nima prav in zagovarja neustavno ureditev. Vrhovno sodišče se zavezema za omejevanje in celo kratenje ustavne pravice mene in ostalih glasovalcev. Zavzema se, da USRS odvzame meni in ostalim glasovalcem pravico do pravnega sredstva, ki mi jo ustava sedaj že zagotavlja. Če US tu sledi Vrhovnemu sodišču, bo šlo za grob poseg v obstoječe pravice mene in ostalih glasovalcev. Vrhovno sodišče piše o neki namišljeni situaciji, ko bi na tisoče glasovalcev sprožilo postopke. Do sedaj je v Sloveniji bilo okoli dvajset referendumov v 25 letih in moja pritožba je prva. Torej je strah Vrhovnega sodišča neutemeljen in ne more biti podlaga za omejevanje pravic glasovalcev.

Predlog za izločitev dveh ustavnih sodnikov

Predlagam, in verjamem, da bo USRS sledilo visokemu standardu videza nepristranosti, o katerem me je predsednica USRS sama informirala dne 20. 07. 2017 (citiram: »Držim se pravila, da zaradi varstva videza nepristranskosti ne smem zunaj uveljavljenih pravil poslovanja komunicirati z udeleženci v postopku, pri čemer je treba vse obravnavati enako«) ter, da bo USRS ukrepalo tako, da se iz odločanja v tej zadevi (samo)izločita sodnica poročevalka in sodnik. In sicer:

a) dr. Jadranka Sovdat, predsednica USRS, ki je kot sodnica poročevalka v prvi moji ustavni pritožbi glede neenakosti, z nasprotovanjem začasnemu zadržanju veljavnosti zakona o 2 tiru, ki je bil predmet referendumskega odločanja in z napotitvijo mene kot pritožnika na Vrhovno sodišče, nedvomno in nedvoumno izkazala svojo bistveno in očitno nagnjenost k vladnemu predlogu. V skladu z varovanjem videza nepristranosti, ki je za USRS tudi po mnenju gospe sodnice obvezna norma, je v tem primeru z njene strani že izkazana ne samo kršitev videza pristranosti pač pa že kar dejanska pristranost sama, na škodo pritožnika, seveda. Da je to res, dokazuje odločitev Vrhovnega sodišča, ki je odločilo nasprotno.

b) dr. Jadranka Sovdat, predsednica USRS, ker je predmet spora v zadevi, v kateri pred ESČP zatrjujem, da je bila v postopku U-I-130/17 “nepoštena sodnica” (fair court), saj je odločila v politično občutljivi zadevi povsem drugače kot prej v nepolitični situaciji, ko je pisala knjige in članke. Ker pred ESČP zatrjujem njeno nepoštenost, sva tako povezana, da gre za očitno kršitev videza nepristranskosti, če sodnica sodi v tej moji zadevi.

c) dr. Matej Acceto, ki je v tem primeru zaradi interesne povezanosti z vladajočo stranko SMC objektivno in subjektivno pristranska osebnost. Dr. Acceto je bil namreč v volilnem letu 2014 soavtor strankinega predvolilnega programa za področje pravosodja in je v soavtorstvu več knjig s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem. Glede na to sodnik dr. Acceto vsekakor ne zagotavlja minimalnega videza nepristranosti in jamstva poštenega odločanja v tej zadevi.

d) oba moja predloga za (samo)izločitev gospe sodnice in gospoda sodnika pa z moje strani ne pomenita nezaupanja do njiju na splošno, pač pa samo v tem, ne pa v vseh drugih primerih, kjer jima je glede na argumente, ki jih zagovarjata, možno tako nepristranost priznati.

Pobuda za oceno ustavnosti

K zahtevi vlade, v kateri zatrjuje neustavnost 6. odstavka 4. člena ZVRK, predlagam tudi ugotovitev neustavnosti 3. člena, ki je vsebinsko povezan. To utemeljujem enako, kot sem utemeljeval že v pobudi, vloženi pred referendumom. Predlagam tudi oceno neustavnosti dveh sklepov vlade.1 V primeru, da Ustavno sodišče ne sprejme mojih navedb kot navedb stranke z interesom ali navedb stranskega intervenienta, vlagam podrejeno ločeno pobudo za oceno ustavnosti 3. člena in 6. odstavka 4. člena ZVRK ter navedenih dveh sklepov vlade kot sledi:

1. Izpodbijane določbe ZVRK so neustavne, ker ne urejajo referendumske kampanje skladno z navedenimi mednarodnimi dokumenti. Zakon ne vsebuje pravil, po katerih bi država zagotovila, da bo referendumska kampanja obeh strani enakovredna (“level playing field”), da bo zagotovila, da ni nesorazmerne porabe sredstev v korist ene ali druge strani (“ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party”), da bo zagotovila, da oblasti ostanejo v referendumski kampanji nevtralne (“Administrative authorities must observe their duty of neutrality, which is one of the means of ensuring that voters can form an opinion freely.”), da bo volivcem omogočila nepristranske informacije z argumenti za in proti (“provide voters with impartial information setting out the arguments of the supporters and opponents”) in da država volivcem posreduje uravnoteženo gradivo obeh strani (“provide voters with balanced campaign material from the two sides”). ZVRK zaradi te neustavne pravne praznine nasprotuje Kodeksu dobrih referendumskih praks, nasprotuje 25. členu ICCPR, nasprotuje 39. členu ustave (in 10, člen EKČP), saj neustavno omejuje pravico do izražanja v kampanji. Krši tudi 44. člen, 14. člen, 15. člen in ustavno pravico do glasovanja na referendumu (90. in 43. in 44. člen ustave).

2. Mednarodno pravo, h kateremu se je zavezala Slovenija in je del našega ustavnega sistema, zahteva, da je referendumska kampanja obeh strani enakovredna oziroma da je tekmovališče ravno in ne nagnjeno (“level playing field”). ICCPR določa, da država mora zagotoviti, da ni nesorazmerne porabe sredstev v korist ene ali druge strani (“ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party”).2 Kodeks (včasih tudi preveden kot “zakonik”) dobrih referendumskih praks Beneške komisije zahteva, da oblasti morajo ostati v referendumski kampanji nevtralne in pri tem uporablja izraz “must” oziroma “morajo” (“Administrative authorities must observe their duty of neutrality, which is one of the means of ensuring that voters can form an opinion freely.”).3 Kodeks dobrih referendumskih praks Beneške komisije, kot je v praksi interpretiran s strani OVSE in Beneške komisije, tudi zahteva, da država volivcem omogoči nepristranske informacije z argumenti za in proti (“provide voters with impartial information setting out the arguments of the supporters and opponents”). Zahteva, da država (“the state”) volivcem posreduje uravnoteženo gradivo obeh strani (“provide voters with balanced campaign material from the two sides”). Kakšna je pravilna interpretacija teh dokumentov je razvidno s prakse Beneške komisije in OVSE, na primer v zadnjem poročilu OVSE o referendumih, to je o referendumu v Turčiji aprila 2017.4 Povzetek argumentov je v tiskovnem poročilu OVSE, kjer je kot največja kršitev mednarodnih pravil referendumov poudarjena prav neenakost orožij obeh strani v referendumski kampanji.5 Naslov poročila OVSE se glasi “Pomanjkanje enakih možnosti, enostransko medijsko poročanje in omejitve temeljnih pravic povzročile izkrivljeno igrišče na turškem referendumu”.

3. Čeprav gre le za “kodeks dobrih referendumskih praks” in čeprav ICCPR govori le o volitvah in ne tudi o referendumih, sta Beneška komisija in OVSE te dokumente v zadnjih desetih letih povzdignila na raven zavezujočega mednarodnega prava, saj govorita o “zavezah” (commitments”) in v primeru nespoštovanja o “kršitvah”. Večina držav je zakonodajo s temi dokumenti že uskladila in so del njihove ustave (vsaj ustave v vsebinskem pomenu besede). Slovenija zakonodaje ni uskladila in vlada mednarodnih zavez, h katerim se je država zavezala, sploh ne pozna. Vlada je sprejela dva sklepa, da bo komunicirala le v prid glasovanju “za” in da bo tudi financirala le eno stran na referendumu. Ta dva sklepa nasprotujeta Kodeksu dobrih referendumskih praks, nasprotujeta 25. členu ICCPR, nasprotujeta 39. členu ustave (in 10, člen EKČP), saj neustavno omejujeta pravico do izražanja v kampanji. Kršita tudi 44. člen, 14. člen (načelo enakosti, saj postavljata dve strani pri referendumu v neenak položaj), 15. člen ustave in ustavno pravico do glasovanja na referendumu (90. in 43. in 44. člen ustave). Zaradi tako neustavnega sklepa je bil referendumski postopek nepošten in izid nezakonit in neustaven.

4. Pobudniku kot glasovalcu in kot pobudniku referenduma in vodji kampanje “proti”, pa tudi ostalim 40.000 podpisnikom referendumske pobude in glasovalcem, ki so pri referendumu glasovali “proti”, zakon in sklepa vlade kršita svobodo izražanja, ustavno pravico do glasovanja na referendumu, pravici iz 14. in 44. člena in ostale prej navedene. Referendumski postopek je po tej ureditvi in je tudi v praksi bil namreč nepošten in izid nezakonit in neustaven.

5. Pravni interes za vložitev te pobude pobudnik izkazuje, saj je bil glasovalec in pobudnik referenduma. Pobudo torej vlaga kot glasovalec in pobudnik referenduma. Izpodbijani izid referenduma izpodbijane zakonske določbe ter sklep vlade so posegale v njegove pravice do izvajanja kampanje, pravice, da bi lahko enakovredno z drugo stranjo izvajal kamanjo, postavljali so njega in ostale glasovalce in pobudnike referenduma v neenak položaj. Vlada je s tem, ko je agitirala “za” pri referendumu in organizirala kampanjo “za”, posegala v njegove pravice, saj mu je s pomanjkanjem nevtralnosti onemogočala enakovredno predstavitev mojih stališč volivcem.

6. Vse kršitve mednarodnega prava, ki jih je OVSE v poročilu navedla za referendum v Turčiji, so bile prisotne tudi v Sloveniji zaradi izpodbijanega sklepa vlade in izpodbijanega ZVRK. Ni bilo “level playing field”, ni bilo “ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party”, ni bilo “Administrative authorities must observe their duty of neutrality, which is one of the means of ensuring that voters can form an opinion freely.”, ni bilo “provide voters with impartial information setting out the arguments of the supporters and opponents” in ni bilo “provide voters with balanced campaign material from the two sides”.

7. Medtem ko demokratične države iščejo poti za širitev vpliva državljanov tudi tako da zagotavljajo enake možnosti za večjo udeležbo na referendumu in široko informiranost o stališčih obeh strani, se je pri nas odvijal obraten proces. Proces diskriminacije davkoplačevalcev, ki so z 48.222 podpisi zahtevali referendum. Finančno protežiranje vladne strani e vodilo v diskriminacijo organizatorjev kampanje na strani državljanov.

8. Do pred nekaj leti so sodišča bila pristranska in zadržana pri razveljavljanju izidov glasovanj. V zadnjih letih je pri sodiščih in v teoriji volilnega prava prevladalo stališče, da ščitenje izidov referendumov in volitev, kadar je v postopku prišlo do nepravilnosti, škodi integriteti volitev in referendumov, pa tudi integriteti sodišč. Ustavno sodišče Avstrije je leta 2016 razveljavilo predsedniške volitve zaradi minimalnih kršitev pravil (slabo lepilo pri kuvertah ipd), temu so sledila še nekatera druga sodišča. Tudi manj demokratične države po zgledu Avstrije že razveljavljajo volitve zaradi nepravilnosti. Vrhovno sodišče v Keniji je letos razveljavilo volitve in javnosti pokazalo, da je neodvisno in ne zlizano z oblastjo. Predlagamo, da zgledu Avstrije sledi tudi Slovenija in da Ustavno sodišče RS zaščiti integriteto glasovanja in svojo integriteto.

9. Nepravilnosti so lahko majhne ali velike. Če je razlika v finančnih zmožnostih ene strani bila malo večja od finančne zmožnosti druge strani, bi nepravilnost šteli za malo. Če bi ena stran imela nekajkrat več sredstev od druge, pa bi nepravilnost že vplivala (tako vsa teorija o financah v volilni kampanji, glej npr. literaturo zbrano v učbeniku Lowenstein & Hasen, Election Law, 1995 in kasnejše izdaje). Če ima ena stran nekajkrat več sredstev od druge, se to šteje tudi za kršitev 25. člena Mednarodnega pakta o pravicah človeka in državljana (ICCPR) (to jasno določa General Comment n. 25 k 25. členu ICCPR). V našem primeru je ena stran imela 97-krat več denarja od druge, saj sem jaz zbral in namenil za kampanjo le 1000 evrov, nasprotna stran pa je dobila s proračuna 97.000 evrov. Če upoštevamo le sredstva iz proračuna, pa razlika ni 97 proti 1, ampak celo 97.000 proti 1. Avtorji s področja volilne kampanje so si enotni, da pri razliki, kot je bila prisotna v tej kampanji, postopek ni pošten. Zato bo Vrhovno sodišče moralo ugotoviti, da referendumski postopek ni bil pošten, da so bile prisotne hude kršitve in da izid referenduma posledično ni bil regularen, ni bil zakonit in ni bil ustaven.

10. Ustavnemu sodišču predlagam odpravo izpodbijanih sklepov Vlade in ugotovitev neustavnosti izpodbijanih zakonskih določb.

11. Ustavnemu sodišču predlagam, da že samo ugotovi, da je pri referendumu prišlo do kršitev, zaradi katerih ga je treba ponoviti ali da Vrhovnemu sodišču da ustrezne napotke, da bo Vrhovno sodišče tako odločilo.

Predlog za izvedbo javne obravnave

Gre za več izjemno pomembnih in zelo kompleksnih ustavno-pravnih vprašanj, ki se tičejo vseh prebivalcev Slovenije. Ustna predstavitev in soočenje stališč strank ter predstavitev stališč vodilnih strokovnjakov za referendume bi Ustavnemu sodišču koristila in pripomogla k boljši odločitvi. Zato predlagam izvedbo javne obravnave na Ustavnem sodišču.

Ljubljana, 5. januar 2018

Vili Kovačič

Državljan K.

Davkoplačevalci Se Ne Damo

_________________________________

1 Sklep vlade 02401-7-2017/2 z datumom 20. 7. 2017, sprejet na 144. seji istega dne, s katerim je vlada imenovala Delovno skupino Vlade RS za vodenje in koordinacijo komuniciranja v referendumski kampanji v podporo uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. V delovno skupino je vlada imenovala deset oseb, vljučno s svojimi uradniki, strokovnjaki za informiranje, komuniciranje in promocijo ter predstavnike podjetja 2TDK. Sklep vlade 41012-50/2017/2 z datumom 27. 7. 2017, sprejet na 145. redni seji istega dne, s katerim je vlada dodelila 97.000 eur denarja iz proračuna za potrebe vladne strani na rederendumu oziroma za promocijo glasovanja “za” na referendumu.

2 19. odstavek splošnega komentarja št. 25 k 25. členu ICCPR (General Comment 25 to Article 25 of the ICCPR).

3 Venice Commission. CODE OF GOOD PRACTICE ON REFERENDUMS adopted by the Council for Democratic Elections at its 19th meeting (Venice, 16 December 2006) and the Venice Commission at its 70th plenary session (Venice, 16-17 March 2007).

4 Končno poročilo OVSE ODIHR o referendumu v Turčiji: http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/324816?download=true

5Lack of equal opportunities, one-sided media coverage and limitations on fundamental freedoms created unlevel playing field in Turkeys constitutional referendum, international observers say”: http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/311726

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 20. Aug 2019 at 19:44

13374 ogledov

Brezglave in plenilske investicije je treba ustaviti
Spoštovane državne svetnice in svetniki,  Dopolnjujem pobudo   in Vam  pošiljam utemeljitev v priponki PISMO... Pobuda je razširjena na tri segmente : 1) vladni 2TIR  2) Tretja razvojna os (3Ro)  in 3)  Čista pitna voda v povezavi z  Ljubljanskim kanalom C0.  Vsem projektom je skupno to, da so politično izsiljeni in da za njih obstojajo zelo dobre alternative in da nikakor ni res, da nasprotniki zaviramo razvoj. Skupno pa jim je žal tudi to, da se "nezmotljiva" oblast o njih sploh noče izreči in pogovarjati in da s pomočjo nedelujočih institucij nadzora ter uslužnih in ustrahovanih medijev tako državna kot lokalna oblast neovirano in  arogantno  dela škodo državi in državljanom in rine naprej za vsako ceno. V medijih pa uveljavlja in izvaja cenzuro.   Vendar ne smemo pristajati na logiko - psi lajajo karavana gre dalje, tako kot je to bilo pri TEŠ6, ko je bila preiskovalna komisija ustanovljena najmanj 6 let prepozno.  Skratka nehajmo vendar že enkrat zvoniti več po toči. Pravočasno uporabimo sredstva,  ki so še na voljo. Eno izmed njih je parlamentarna preiskava, ki jo DZ na predlog Državnega sveta MORA ustanoviti. Škoda je sicer že pdovzročena, vendar je še obvladljiva - dokler ne pričnejo z glavnimi deli, tam kjer pa so se ta dela že začela (kanal C0), pa jih je nujno nemudoma ustaviti po sodni, policijski in/ali inšpekcijski  poti.  Skupni imenovalec vseh treh problematičnih projektov je: predrznost, samovolja,oblastna  arogantnost  ter pohlep po davkoplačevalskem in evropskem denarju.  Motiv za  tako ravnanje pa je korupcija, ki je pri vladnem 2 tiru celo uzakonjena - z zakonom  in koncesijo za dobo 45 let. Kršenje zakonodaje in okoljskih standardov je samo posledica. V vseh teh primerh pa je očitno, da pravna država ne obstaja več in da praviloma zmaguje tisti, ki je bolj nasilen in ima za sabo glasovalni stroj - politično večino.  Institucije nadzora skupaj z Ustavnim sodiščem in Računskim sodiščem vred, pa žal ne delujejo več. Zato so izredna politična sredstva, kot je parlamentarna preiskava, več kot potrebna - so NUJNA. Spoštovani ! Brezglave in plenilske investicije je treba ustaviti. Čeprav so nam EU institucije lahko v pomoč (in smo že v kontaktu in navezi z njimi), te ne morejo nadomestiti zdrave pameti in politične volje za ukrepe nas samih,  doma v Sloveniji. Izgovori, da so ti  projekti neustavljivi niso resnični, so le dokaz prevladujoče  izsiljevalske logike -  politike izvršenih dejstev na katero ne smemo več pristajati. Zato je ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije ne samo potrebna, ampak nujna.  Znano je namreč: Država, v kateri so barabe in kriminalci glasnejši od poštenih ljudi je izgubljena. In: kdor se bori lahko izgubi, kdor se ne bori - je ŽE IZGUBIL !   Spoštovane svetnice in svetniki: upamo na Vaš RAZUM  in POGUM. Hvala za podporo !  Lepo vas pozdravljamo   !   Vili Kovačič, CI  Davkoplačevalci se ne damo, Sergij Andrejaš, CI Gabrovica-Črni kal, Brane Grad, Aleš Mrzel, Mirko Brnič Jager, Zveza CI Ljubljane

Tue, 20. Aug 2019 at 19:40

13101 ogledov

Posredujemo vam sprejete sklepe na seji Komisije za nadzor javnih financ - KNJF 20.02.2019 glede drugega tira:
- Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) pričakuje od ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, da Državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa, posreduje natančno časovnico in finančno strukturo projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper, s podrobno obrazložitvijo vseh postavk ter časovno in finančno konkretizacijo glede izvedbe dvotirne proge. - Komisija pričakuje, da bo ministrstvo pristojno za infrastrukturo najkasneje v šestih mesecih od sprejema tega sklepa zagotovilo strokovno preverbo alternativnih rešitev preko strokovnjakov, ki doslej niso sodelovali v nobeni od faz načrtovanja ali vodenja projekta. - Komisija zaproša Fiskalni svet, da poda mnenje glede javnofinančne upravičenosti in tveganj, ki jih prinaša projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, kot je določen v Investicijskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 16. redni seji dne 24.1.2019. - Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča Računskemu sodišču Republike Slovenije, da opravi revizijo pravilnosti in smotrnosti projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, kot je določen v Investicijskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 16. redni seji dne 24.1.2019. Opomba: Prvi trije sklepi so bili sprejeti z glasovanjem 7:6, četrti sklep pa z 12:1 Sklepe je posredovala KNJF, na seji sem bil prisoten in aktiven tudi sam. Vili Kovačič

Tue, 20. Aug 2019 at 19:34

13428 ogledov

Slovenija naj državne investicije začne izvajati zakonito
Spoštovane svetnice in svetniki Državnega sveta V imenu treh civilnih iniciativ naslavljamo na Državni svet RS pobudo z namenom, da končno Slovenija državne investicije začne izvajati zakonito in v skladu z evropskimi standardi in direktivami ter okoljskimi zavezami in z namenom, da vlado prisilimo k transparentni uporabi davkoplačevalskega denarja za namene ekonomičnih in družbeno koristnih investicij - brez uničevanja narave, obdelovalnih kmetijskih površin in brez ogrožanja oskrbe s čisto pitno vodo. Pobuda je namenjena temu, da v odprtih projektih rešimo kar se rešiti da in da politiko in javnost opozorimo na izsiljevanje po vzorcu TEŠ6, ki se ne sme ponoviti. Gre za dva državna projekta : vladni 2TIR – Divača Koper in 3.razvojna os (po trasi F-2-2, odsek Šentrupert Velenje) in en projekt v Ljubljani, ki je čista črna gradnja- brez okoljskega soglasja in CPVO. (celovite presoje vplivov na okolje). To je takozvani kanal C0, ki se gradi iz EU kohezijskih sredstev in pri katerem inšpekcija kljub nezakonitostim noče ali ne upa ukrepati. Pričujoča pobuda pa je hkrati spodbujena tudi z dokončno oblikovano inženirsko ALTERNATRIVNO REŠITVIJO, za 2TIR, ki pa jim vlada kljub sklepom Komisije za nadzor javnih financ (KNJF), sprejetimi na seji KNJF 20.02.2019, ne želi in noče prisluhniti. Sprejeti so bili namreč 4 sklepi, za realizacijo katerih je imela vlada 6 mesecev časa. A nič od tega ni nredila. Vlada se še naprej obnaša kot, da se je to sploh ne tiče. Zato je pobuda za preiskavo nujna, Obenem s pobudo opozarjamo da se dogajajo tudi druge nedopustne stvari: zaradi načrtnega zanemarjanja obnove starega tira je že prišlo 1.) do povsem nepotrebne nesreče z izlitjem KEROZINA in 2). dobili smo AFERO viadukt Glinščica, iz katere je od daleč vidno pristransko delovanje MINISTRICE – ne v korist davkoplačevalcev, ampak za žepe slovenskih gradbenih tajkunov (Kolektor, Riko, Pomgrad) in 3.) uvaja se princip drobljenja vrednosti projekta na koščke, kar je daleč od odgovorne in ekonomične rešitve. Družba 2TDK tudi ni sposobna sama pripraviti oddajanje naročil, zaradi česar potrebuje nasvete tujih konsultantov, ki niso poceni. Ob tem, da je bil že investicijskoi program (IP), ki se sicer že izkazuje kot povsem nekonsistenten. Porabljenih je že bilo neverjetnih 800.000 eur. Zadeva glede neverodostojnosti IP pa je zardi napačnih številk in zavajanja javnosti trenutno v sodni preiskavi - policija je zadevo predala tožilstvu. Ob tem pa prihaja do iztirjenj vlakov - tudi zaradi odvzema 300 milijonov iz plana za obnovo obstoječe proge v letih 2019, 2020 in 2021. To prerazporejanje denarja je posredni vzrok za iztirjenja vlaka na kraškem robu. Poleg tega ministrstvo za infrastrukturo (MzI) Državnemu zboru že najavlja sprejem zakona o državnem poroštvu za posojila privatnih – komercialnih bank in EIB. Zahtevamo, da predlagatelji poroštva - to so člani vlade in državni sekretarji, pa tudi poslanci, ki bodo to izglasovali, s svojem premoženjem tudi sami jamčijo za projekt, v katerega so sicer po javnih izjavah trdno prepričani. Ker se na te pozive vlada sploh ne odziva, utemeljeno sklepamo, da gre za novo prevaro v breme davkoplačevalcev. Zato bi bilo nujno, da KNJF s tem v zvezi nemudoma pridobi stališče prstojnih služb in Računskega sodišča, ki bi sicer že moralo biti izdelano. Zgodba TEŠ6 se očitno ponavlja tudi pri vladnem 2tiru, pa tudi na 3 razvojni osi in v ljubljanski vodooskrbi. Zato ne smemo dovoliti, da se zadeve stihijsko odvijajo naprej. PREDLAGAMO, da Držani svet Državnemu zboru naloži ustanovitev PARLAMENTARNE PREISKAVE - za projekt 2 Tir in za projekt 3 razvojna os Šentrupert Velenje. Enako pozornost pa naj DZ nameni ogrožanju podtalnice s kanalom C0 v Ljubljani. Svetnice in svetniki, pobuda ni sama sebi namen, zato je nujno da jo sprejmete čimprej in (ne kot pri TEŠ6), šest let prepozno, kar pomeni posmeh davkoplačevalcem in prenašanje odgovornosti iz ene vlado na drugo in totalno izgubo spomina odgovornih. Spoštovani, prišel je čas ko ni več časa, kajti omenjene državne investicije predvsem pa projekt 2tir, so že ušle iz nadzora. Tisti, ki bi ga morali držati v okvirih transpaentnosti in ekonomičnosti ter zakonitosti in v skladu z EU okoljskimi in vodovarstvenimi standardi in direktivami, zdaj s svojim početjem povzročajo prav nasprotno.To velja tako za 2TIR kot za 3R.os in ljubljanski kanal C0. Ta predlog je verjetno zadnji poizkus urejanja stvari po parlamentarni poti. Vkolikor ne bo naletel na plodna tla v DS in DZ, bo to zelo slaba izkaznica za vse institucije in politiko v Sloveniji. In zadeva bo slej ko prej končala na sodišču EU ali drugih EU institucijah. Vendar bo takrat povzročema škoda že mnogo večja. Ljubljana, 20.08.2019 Vili Kovačič, CI Davkoplačevalci se ne damo Sergij Andrejaš, CI Gabrovica-Črni kal Brane Grad, Aleš Mrzel, Mirko Brnič Jager, Zveza CI Ljubljane Dvotirna proga Koper – Kozina – Divača (trinajst prednosti kompleksnega pristopa) 1. Dvotirna proga z dovoljenim nagibom 35 promilov 2. Izmenična napajalna napetost 3. Rekuperacija energije – pretvorba zavorne energije v elektriko 4. Zaščita obstoječih vodnih virov (Suha dolina - Suhi graben) 5. Povečanje pretovorne zmogljivosti Luke Koper na obali 6. Zagotavljanje dobrih mednarodnih povezav v Istri (Ljubljana, Pula, Rijeka) 7. Odsotnost požarov brez glifosata in strupenih snovi 8. 9,4 km tunelov – ni servisnih cevi 9. Potniški promet – turizem (oprtni vlaki + osebni avtomobili) 10. Čas izgradnje dvotirne proge - zaključek leta 2024 (2 leti pred enotirno 2026) 11. Cena dvotirne proge največ 950 milijonov - na ključ 12. Oživitev gospodarske cone v Kozini in uporaba izkop. materiala na licu mesta 13. Brez državnega poroštva za posojila privatnim bankam Razlika je v pristopu - ustvarjalni, inventivni inženirski pristop nasproti zakrneli birokratski pameti, ki je brez motiva in uživa v politični korektnosti - poslušnosti. Motiv ni lastni denar, ampak čim manjše uničenje narave ter največji učinek za najmanjši denar. (*Prečni in vzdolžni profil tunelov in viaduktov je že izdelan,obrazložitve so dane v novem Zborniku)

Tue, 2. Jul 2019 at 15:52

14201 ogledov

Ob nesrečah lahko prepoznamo neprimerno projektiranje in odločitve politike.
Zadnja nesreča iztirjenja vagonov v Hrastovljah je lep dokaz posiljevanja politike pri umeščanju objektov v prostor in s koketiranjem »stroke« oblasti zato, da izvajajo projekte, ki dolgoročno uničujejo prosta sredstva države za razvoj. Ob poslušanju tov. Meseca, da se mora sedaj Vlada RS g. Šarca odločati o tem da se TEŠ 6 zapre do leta 2030 potrjuje dejstvo, da se nekdo stalno in zavestno dela norca iz proračunskih sredstev, tako ali drugače. Isti projektanti, ki so pisali neresnice o količinah premoga (vključno s politiki Šaleškega lobija - Velenje) nas bodo sedaj prepričevali, kako je to modra politika. Še huje, isti projektanti služijo v senci kot proizvajalci sedaj pri projektu drugi tir. Povsem razumljivo je zakaj tako hitijo in nas državljane posiljujejo z neprimernimi rešitvami. Nesreče pri iztirjenju vlakov na relaciji Koper Divača so PROJEKTIRANE in izvedene zavestno ob vseh soglasjih raznih agencij in strokovnjakov na tak ali drugačen način. Trditev, da vladna trasa enotirne proge drugega tira izkazuje povečano varnost vodnih virov je samo eno sprenevedanje politikov, ki ne želijo razumeti in bojim se da ne zastopijo problema. Zaradi buldožerske taktike ministrice za infrastrukturo bodo projektanti in gradbeni izvajalci kot zveste oprode izgradili neprimeren objekt z lažnivimi argumenti. Torej na enak način, kot je bilo v letu 2010 dovolj premoga po »strokovnih« zagotovil, sedaj v letu 20’18 pa se pogovarjamo o tem, da je premoga v naslednjih letih premalo oziroma ga bomo uvažali. Torej je beseda plačanih dežurnih »strokovnjakov« vedno in ob vsakem vremenu za politiko merodajna. Bombardiranje z raznimi PR strokovnjaki pa samo dokazuje lažnivost v vsej globini in obliki. Zakaj tako poudarjanje trditev raznih strokovnjakov? Zato, ker je stanje pri odločanju v politiki odvisna od njih. Pri tem pa politika, ki govori o prepotrebnem sožitju slovenskega naroda brez usmiljenja ne samo ločuje, temveč javno naslavlja strokovnjake po njihovem občutku, kdo je naš in kdo je vaš. Pri projektu TEŠ 6 in tudi drugih je bilo to izkazano in dokazano. Na primeru drugega tira prav sedaj ob tej nesreči politika zavestno zavaja na podlagi mnenj »strokovnjakov«, ki jih uporabijo za dnevne namene, nikakor pa niso sposobni argumentirane razprave. Ker so slike in načrti po sporočilni vrednosti najbolj primerni si oglejmo problem vodonosnih virov na trasi železniške povezave Koper- Divača. Zelena barva prikazuje umeščenost obstoječega tira glede na lokacije vodnih virov. Rdeča barva prikazuje dvotirno progo, ki jo je predlagala Strokovna skupina neodvisnih strokovnjakov. Umeščenost enotirne proge projekta Drugi tir je predstavljena v rumeni barvi. Projekt dvotirne proge je predstavljen v rdeči barvi. Obstoječa proga ima odmike od vodnih virov med 183m do 2621 m, kjer je nesreča nastala. Projekt enotirne proge po vladnem projektu Drugega tira ima odmike 1298 m od potencialnih površinskih virov in neposredno preseka v tunelih podzemeljske vodonosnike. To pomeni, da je pričakovana škoda pri analizi rizikov lahko izražena kot nepsredno plačilo Italiji za nepopravljivo škodo pri onesnaženju vodnih virov. Povzročeno škodo sosednji državi Italiji bo seveda plačala država Slovenija ali kar slovenski davkoplačevalci. Da take škode Slovenija ne bo plačala, ker so naši pravniki tako sposobni, je tretja neverjetna laž in zamegljevanje problema sedanje politike. Predlog Strokovne skupine v rdeči barvi pa gre prav po tako imenovani suhi strugi (ki jo vsi poznajo od domačinov do strokovnjakov (ki ne jecljajo, pa ne zaradi govorne napake ampak zaradi neznanja). Oddaljenost od katerekoli vira pa je najmanj 1765 do 2158m. Obe razdalji sta večji od največje pri obeh trasah. Kar pomeni, da je projekt dvotirne proge skrbno načrtovan in upošteva optimalno umestitev v prostoru. Če takih argumentov ne želi nobeden slušati, če se vsi zeleni nočejo več ukvarjati z železniško povezavo Koper – Divača to samo pomeni zlizanost politike in proklamatorjev zaščite okolje do take mere, da je vsaka diskusija sistematično umaknjena iz javnega diskurza. Zakaj tako? Odgovor je jasen argumenti so tako jasno v prednosti sprembe trase da bi vsi argumenti stroke bili predstavljeni v pravi obliki. Lažnivo predstavljanje čeka za 109 mil EUR, ob slovesu obupane komisarke ga. Bulčeve. Norenje mimo varstvenih ukrepov pri izgradnji dovoznih cest, tišina različnih predstavnikov Zelenih Slovenije pa samo doakz več o zlizanosti politike za skupno zavajanje državljanov ter predvsem uničevanje ekonomskega potenciala države Slovenije. Prof. dr. Jože Duhovnik

Tue, 2. Jul 2019 at 15:46

13357 ogledov

RAVNANJE Z BISERI (tudi naravnimi) NI ZA SVINJE ampa za odgovorne ljudi
IZTIRJENJE VLAKA na progi Divača Koper je samo posledica iztirjene pameti. Iztirilo je 6 vagonov, zlil se je KEROZIN. Vlak je bil namenjen v Munchen. Sklepamo, da so bili vagoni OK in primerni za prevoz, napaka v podvozju je malo verjetna. Predor pa nima betonske obloge in skalnate stene niso gladke. Očitno sta se na ostenju tunela »popraskali« cisterni zadnjih dveh vagonov in prišlo je do izlitja. To je kratek opis dogodka. KLJUČNO PA JE SLEDEČE!V veljavni Resoluciji prometa do leta 2030, ki jo je sprejela vlada Mira Cerarja leta 2017, je predvidena nadgradnja in sanacija obstoječe proge že letos - v letih 2019 do 2022. Resolucijo je sofinancirala  EU. Resnici na ljubo pa je prav sedanja ministrica odgovorna, da se sanacija obstoječega tira sploh še ni začela. V predlogu proračuna za leti 2019-2020 in tudi v proračunu 2020-2021 tega denarja ni, saj je obnovitev obstoječe proge iz proračunov izpadla in je zadeva prestavljena na obdobje po dokončanju novega drugega tira leta 2026 - do takrat pa naj bi vozili maksimalne količine po zelo dotrajani sedanji progi. Po takšni kot je včeraj pokazala zobe. Ministrico pozivam, da se namesto z buldožiranjem prične ukvarjati in hvaliti s tem kar je zdaj v resnici najbolj nujno, to pa so problemi sedanjega tira in varnosti ljudi in ohranjanja podtalnice, ne samo zaradi izlitja, ki smo mu bili zdaj priča, pač pa tudi zaradi škropljenja proti požarom in s fizično zaščito ljudi na izpostavljenem delu nad okoliškimi vasmi. Danes je bil daleč najbolj izpostavljen problem grožnja onesnaženja podtalnice. Ampak problem ni samo sedanja proga. Tako ministrica kot njen oproda Janko Sever tudi novi dvojni tir družno peljeta po enako in še bolj tveganem vodovarstveno območju - po trasi (41 km tunelov) s presekanjem podzemnih vodotokov, v zaščitenem območju habitatov in podzemnih jam kraškega sveta. Račun za to še ni izstavljen, ko bo prišel, bo izjemno visok. Očitno se tega le malokdo zaveda, zato to tako uspešno skrivajo. Ekološki zločin v Glinščici in Beki bo kmalu doživel epilog. Ne more ga skriti pravljica o »vodoteseno« zaprtem viaduktu, kajti to območje na srečo ni samo stvar Slovenije, je tudi stvar Italije. Poskrbeli bomo, da bo temu primerno obravnavan. Vse to pa do leta 2026 pomeni v celoti pristajanje na sedanje ogrožujoče stanje. Videz zaskrbljenosti ministrice za vodovarstveno območje je zato povsem odveč saj za njim ne stoji drugega kot meizmerni voluntarizem oblasti – pohlep po slavi in tujem, davkoplačevalskem denarju. Zato bomo ob morebitnem zakonu o državnem poroštvu zahtevali od ministrice in njene ekipe naj najprej sama – s svojim zgledom, zastavi lastno premoženje kot poroštvo za ta »edinstveni« projekt. Zdajšnja nesreča je opozorilo, da nobena trasa ne sme potekati po vodonosnih in zaščitenih habitatnih območjih. Zato ministrici sporočamo: da se to ne zgodi, si bomo prizadevali ukrepati, tako na nivoju EU kot na nivoju Slovenije. Kršitve EU zakonodaje v tem projektu so namreč tako vidne, da bodo kmalu priznane tudi iz Bruslja. Zato ministrici priporočam, da fiktivni ček za 109 miljonov vnovči za izboljšavo obstoječe proge in elektrifikacijo na izmenični tok, ne pa za svojo samo promocijo z davkoplačevalskim denarjem. Zdajšnja nesreča je pravzaprav sreča, ker je pritisk k ozaveščanju za REVIZIJO vsiljenih prioritet vladnega 2tira. Namesto samovolje in arogantnega kršenja evropskih direktiv je potrebna nova CPVO - celovita presoja vplivov na okolje in potrebno bo novo okoljevarstveno soglasje – tudi Italije. Nevladna inženirska stroka daje alternativo, vendar usodna domišljavost ministrice celotni vladi preprečuje vsak pogovor. Javnost pa navaja na znano misel:»ravnanje z biseri (tudi naravnimi) ni za svinje, ampak za odgovorne ljudi« Ministrico, katere stranka se je meni osebno celo ponujala za zbiranje podpisov za referendum, potem pa besno tolkla po njem in trikrat zamenjala svoja stališča - opozarjam, da vendarle še nismo čisto na Balkanu, pač pa nekoliko tudi v Evropi. In tudi zdrave pameti še ni povsem zmanjkalo, kljub ogromnemu pritisku in pohlepu oblasti, da uniči vse kar ji je na poti. Ministrici sporočam, da se ji čas izteka in ji pri tem ne bodo pomagale niti metode njenega Bandellija alias Betonelija, ki se je navduševal nad mojo fizično likvidacijo. To ne bo preprečila niti totalna medijska cenzura. Vili Kovačič, državljan K. - pobudnik referendumov proti zakonu o 2 tiru in proti zakonu o poroštvu države za TEŠ6

Thu, 27. Jun 2019 at 10:17

13511 ogledov

STRUPENI SADEŽI POLITIČNEGA BOJA ZA PRVO LOPATO
IZTIRJENJE VLAKA na progi Divača Koper je samo posledica iztirjene pameti. Iztirilo je 6 vagonov, zlil se je KEROZIN. Vlak je bil namenjen v Munchen. Sklepamo, da so bili vagoni OK in primerni za prevoz, napaka v podvozju je malo verjetna. Predor pa nima betonske obloge in skalnate stene niso gladke. Očitno sta se na ostenju tunela »popraskali« cisterni zadnjih dveh vagonov in prišlo je do izlitja. To je kratek opis dogodka. KLJUČNO PA JE SLEDEČE! V veljavni Resoluciji prometa do leta 2030, ki jo je sprejela vlada Mira Cerarja leta 2017, je predvidena nadgradnja in sanacija obstoječe proge že letos - v letih 2019 do 2022. Resolucijo je sofinancirala  EU. Resnici na ljubo pa je prav sedanja ministrica odgovorna, da se sanacija obstoječega tira sploh še ni začela. V predlogu proračuna za leti 2019-2020 in tudi v proračunu 2020-2021 tega denarja ni, saj je obnovitev obstoječe proge iz proračunov izpadla in je zadeva prestavljena na obdobje po dokončanju novega drugega tira leta 2026 - do takrat pa naj bi vozili maksimalne količine po zelo dotrajani sedanji progi. Po takšni kot je včeraj pokazala zobe. Ministrico pozivam, da se namesto z buldožiranjem prične ukvarjati in hvaliti s tem kar je zdaj v resnici najbolj nujno, to pa so problemi sedanjega tira in varnosti ljudi in ohranjanja podtalnice, ne samo zaradi izlitja, ki smo mu bili zdaj priča, pač pa tudi zaradi škropljenja proti požarom in s fizično zaščito ljudi na izpostavljenem delu nad okoliškimi vasmi. Danes je bil daleč najbolj izpostavljen problem grožnja onesnaženja podtalnice. Ampak problem ni samo sedanja proga. Tako ministrica kot njen oproda Janko Sever tudi novi dvojni tir družno peljeta po enako in še bolj tveganem vodovarstveno območju - po trasi (41 km tunelov) s presekanjem podzemnih vodotokov, v zaščitenem območju habitatov in podzemnih jam kraškega sveta. Račun za to še ni izstavljen, ko bo prišel, bo izjemno visok. Očitno se tega le malokdo zaveda, zato to tako uspešno skrivajo. Ekološki zločin v Glinščici in Beki bo kmalu doživel epilog. Ne more ga skriti miti »vodoteseno« zaprt viadukt, kajti to območje na srečo ni samo stvar Slovenije, je tudi stvar Italije. Poskrbeli bomo, da bo temu primerno obravnavan. Vse to pa do leta 2026 pomeni v celoti pristajanje na sedanje ogrožujoče stanje. Videz zaskrbljenosti ministrice za vodovarstveno območje je zato povsem odveč saj za njim ni drugega kot voluntarizem oblasti – pohlep po slavi in tujem, davkoplačevalskem denarju. Zato bomo ob morebitnem zakonu o državnem poroštvu zahtevali od ministrice in njene ekipe naj najprej sama – s svojim zgledom, zastavi lastno premoženje kot poroštvo za ta »edinstveni« projekt. Zdajšnja nesreča je opozorilo, da nobena trasa ne sme potekati po vodonosnih in zaščitenih habitatnih območjih. Zato ministrici sporočamo: da se to ne zgodi, si bomo prizadevali ukrepati zdaj in v bodoče - tako na nivoju EU kot na nivoju Slovenije. Kršitve EU zakonodaje v tem projektu so namreč tako vidne, da bodo kmalu vidne tudi iz Bruslja. Zato ministrici priporočam, da fiktivni ček za 109 miljonov vnovči za izboljšavo obstoječe proge in elektrifikacijo na izmenični tok, ne pa za svojo samo promocijo z davkoplačevalskim denarjem. Zdajšnja nesreča je po drugi strani sreča, ker je pot k ozaveščanju, da bo oblastniške samovolje kmalu konec in bo treba plačati zapitke. Samovolja in kršenje pravil bodo dobile svoje meje. Povzročeno opustošenje na dostopnih cestah pa bo večni spomenik človeške nadutosti, arogance in samovolje. Ministrico, katere stranka se je meni osebno celo ponujala za zbiranje podpisov za referendum, potem pa besno tolkla po njem in trikrat zamenjala svoja stališča - opozarjam, da vendarle še nismo čisto na Balkanu pač pa nekoliko tudi v Evropi. In tudi zdrave pameti še ni povsem zmanjkalo, kljub ogromnemu pritisku in pohlepu oblasti, da pregazi in uniči vse kar ji je na poti. Ministrici in njeni stranki pa še sporočam, da ji pri tem ne bodo pomagale niti metode bivšega ministra Bandellija alias Betonelija, ki se je navduševal nad mojo fizično likvidacijo. To ne bo preprečila niti totalna medijska cenzura. Vili Kovačič, državljan K. - pobudnik referendumov proti zakonu o 2 tiru in proti zakonu o poroštvu države za TEŠ6

Zadnji komentarji

Prijatelji

Jedat ErukCenzura .siBranko GaberMoris Kočevska Rekadusan trajbaric

NAJBOLJ OBISKANO

Predlog za izločitev dveh ustavnih sodnikov in pobuda za oceno ustavnosti