Objava dokumentov - pritožba na Vrhovno sodišče RS
Referendum Drugi tir
Aktualno

Nedelja, 10. december 2017 ob 16:38

Odpri galerijo

ODVETNIK ROBERT PUNGERL

Maribor, Trg Leona Štuklja 5, p.p.1503, 041-735-553, fax:02 2514419

email: odvetnik.pungerl@gmail.com, Id. št. za DDV: SI27895793

Uv 10/2017

Vrhovno sodišče RS

Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana

Vlagatelj: Vili Kovačič, Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa

PRVA PRIPRAVLJALNA VLOGA
S PREDLOGOM ZA IZVEDBO JAVNE OBRAVNAVE

v zadevi pritožbe zoper Poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju

z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT),

objavljeno v Uradnem listu 65/2017 dne 20. 11. 2017

Pritožnik je prejel odgovor vlade na pritožbo. Vztraja pri vseh svojih navedbah, zavrača vse trditve vlade in dodaja:

Vlada se v odgovoru na pritožbo sklicuje na to, da ji možnost sodelovanja v kampanji daje zakon. Spreneveda se, da ne ve, kaj pomeni ustavno-skladna razlaga zakona in in spreneveda se, da ne ve, da mora poleg zakona spoštovati tudi ustavo, del katere so mednarodne zaveze.

Vlada piše, da do kršitve svobode izražanja nasprotnikov zakona v kampanji "seveda ni prišlo", tu pa se stavek konča. Z ničemer vlada ne argumentira svoje trditve in ne ovrže argumentov pritožnika. Torej bo sodišče moralo pritožniku pritrditi, saj ne zadostuje, da vlada njegovo argumentacijo zavrne le s "seveda ni prišlo".

Vlada se zgrešeno sklicuje na 14. člen ustave in načelo enakosti. Ta člen se namreč nanaša na enakost oseb pred državnimi organi, ne pa, da bi zagotavljal državi enakost v primerjavi z osebami. Da se država sklicuje na 14. člen in načelo enakosti v primerjavi z osebami, je zgrešeno, saj zanjo 14. člen ustave ne velja.

Vlada opravičuje svojo pristransko dodelitev sredstev le eni od dveh strani s tem, da je že v preteklosti v referendumskih kampanjah sodelovala aktivno in pristransko in kršila pravila Sveta Evrope in Beneške komisije. A to, da jih je kršila v preteklosti, je ne pooblašča, da jih lahko krši tudi v bodoče.

Vlada opravičuje svoje ravnanje s tem, da bi tudi brez porabljenih 97.000 evrov bil rezultat referenduma enak, v nadaljevanju pa dokazuje, kako je morala dodeliti sredstva, saj da je morala vplivati na volivce in doseči uveljavitev zakona. Vlada zanika svoje lastne trditve in nasprotuje sama sebi. Trditve, da naj bi referendumski izid tudi brez porabljenih sredstev bil enak, v nadaljevanju zelo prepričljivo sama ovrže in tu se z njo strinjamo.

Vlada opravičuje svoje ravnanje s tem, da bi tudi brez porabljenih 97.000 evrov bil rezultat enak, torej se izgovarja, da je šlo za nepotrebno in nesmotrno porabo proračunskih sredstev. A ker je tudi pri prejšnjih referendumih si dodelila sredstva in jih porabila, je vsekakor po teh prejšnjih referendumih ocenila, da je porabljen denar učinkoval na rezultat, zato se je tokrat ponovno odločila za dodelitev denarja sami sebi. Predlagamo izvedbo javne obravnave in zaslišanje nasprotne stranke (Vlade RS) in prič, ki bodo to potrdile: predsednik vlade dr. Miro Cerar, Gregorčičeva 29, Ljubljana in člani štaba kampanje: Jure Leben, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo – vodja; mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije; mag. Kristina Plavšak Krajnc – direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje; mag. Miranda Groff-Ferjančič, državna sekretarka na Ministrstvu za finance;  Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo;  Rok Jeram, sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo;  Metod Dragonja – 2TDK, d.o.o.;  Tanja Subotić Levanič, svetovalka predsednika vlade za integrirane komunikacije;  Nataša Pavšek, vodja Oddelka za komunikacijske projekte, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje; Nataša Pelko, vodja službe za stike z javnostmi na Ministrstvu za infrastrukturo (vse vabiti na naslov Gregorčičeva 29, 1000 Ljubljana).

97.000 evrov je ogromno denarja v referendumski kampanji in zagotovo vpliva na rezultat. To potrjuje pravna teorija in praksa s področja odnosov z javnostmi, saj je ravno zato, ker tak znesek močno vpliva na izid in običajno zadostuje za zmago pri referendumu, se tudi vlada odločila za tak znesek. Predlagamo izvedbo javne obravnave in zaslišanje obeh strank in prič, ki bodo to potrdile in sicer iste priče, ki smo jih predlagali v prejšnjem odstavku.

Predlagamo tudi zaslišanje prič agencijo Futura in Urške Čepin, ki sta v preteklih referendumih, na katere se sklicuje Vlada, izvajala promocijo za Vlado in njeno referendumsko kampanjo. Priča bo izpovedala, kako je promovirala Vlado, koliko je prejela plačano, kako je učinkovala ta promocija in potrdila bo navajanja pritožnika, da že majhen znesek ima lahko velik učinek na volilni rezultat. Vabiti obe priči na naslov: Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

Predlagamo tudi zaslišanje ekspertne priče Michael Pinto-Duschinsky, dolgoletni raziskovalec na univerzi Oxford (od 1960 do 1994) in v svetu vodilni ekspert za financiranje političnih kampanj in eden vodilnih britanskih avtoritet ustavnega prava ter predsednik mednarodne skupine za raziskovanje financiranja volilne kampanje pri IPSA, ki bo potrdil, da na območju velikosti Slovenije znesek 97.000 odločilno vpliva na izid glasovanja. Vabiti na naslov odvetnika Roberta Pungerla, Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor in na email naslov pintoduschinsky@btinternet.com.

Vlada v odgovoru na pritožbo zavrača Kodeks referendumskih praks Beneške komisije kot pravno nezavezujoč dokument. Gre za sramotno stališče vlade, saj je ESČP v mnogih odločbah sklicevalo prav na kodekse beneške komisije, na primer na Kodeks dobrih praks v volilnih zadevah in izrecno potrdilo, da čeprav gre za Kodeks dobrih praks, so države kršile EKČP s tem, ko niso sledile kodeksu. Predlagamo zaslišanje obeh strank in pričo predsednika vlade dr. Mira Cerarja, saj z zaslišanjem želimo razčistiti, kako je vlada razumela Kodeks, kako in zakaj je želela porabiti 97.000 evrov, kako in zakaj jih je porabila in razčistilo se bo, koliko je 97.000 evrov vplivalo na izid referenduma.

Vlada zatrjuje, da je bila zagotovljena pluralnost mnenj v kampanji in da je večina od 32 organizatorjev kampanje navajala argumente proti uveljavitvi zakona. Gre za pavšalne navedbe vlade, saj ne navede kateri organizatorji so ta "večina" in kakšne argumente so navajali. Ker želimo zaslišiti nasprotno stranko in priče, predlagamo javno obravnavo in zaslišanje predstavnikov vlade ter zaslišanje vseh 32 organizatorjev kampanje kot prič, da se razčisti, ali so trditve vlade točne in resnične. Naslove sodišče pridobi pri DVK, Slovenska 54, 1000 Ljubljana ali vabi na ta isti naslov.

Vlada priznava, da si je dodelila 97.000 evrov, da bi volivci bili "seznanjeni z vsemi argumenti" in da imajo "kar čim več informacij", s čim priznava, da se zaveda, da so ta sredstva močno vplivala na volivce, saj so omogočila, da se volivci seznanijo "z vsemi argumenti". Nasprotna stran tega denarja in imela in vlada kljub pozivu pritožnika temu ni želela dodeliti sredstev. Že to zadostuje za ugotovitev, da je bila kampanja neenakopravna, neuravnotežena in da je bilo tekmovališče nagnjeno v korist ene strani.

Vlada tudi navaja, da je morala porabiti ta sredstva za kampanjo, saj je bila dolžna javnost prepričati, naj glasuje za uveljavitev zakona. S tem vlada pritrjuje pritožnikovim navedbam in torej je nesporno, da je vlada imela namen in da je tudi uspela povzročiti neenakopravno in s tem nepošteno referendumsko kampanjo. Sodišče bo torej moralo pritrditi predlogu pritožnika, saj med strankama sploh ni sporno, da je vlada želela in tudi uspela vplivati na referendumski izid z dodelitvijo sredstev eni od dveh strani.

Na podlagi navedb vlade v odgovoru na pritožbo predlagamo, da sodišče odloči, kot je predlagano v tožbi, tudi zaradi izjemno hude nepravilnosti in neustavnosti, ki je vplivala na izid referenduma in sicer nedostopnosti več kot polovice volišč za invalide in starostnike. Vse raziskave javnega mnenja, opravljene in objavljene pred referendumom, so pokazale, da so proti uveljavitvi zakona glasovali predvsem starejši volivci. Med temi je še posebno velik delež takih, ki lahko dostopajo le do volišč, ki so brez arhitekturnih ovir. Ustavno sodišče je že leta 2014 v odločbi U-I-156/11 odločilo, da je ZVDZ neustaven, ker ne določa, da morajo biti invalidom dostopna vsa volišča in da so volivcem kršene pravice, če jim volišče ni dostopno. Ob referendumu še vedno več kot pol volišč ni bilo dostopnih, kar je vplivalo na izid in onemogočilo predvsem starejšim volivcem glasovanje (udeležba je na nedostopnih voliščih vedno nižja kot na dostopnih, torej dostopnost vpliva na udeležbo), starejši volivci pa so, kot so potrdile raziskave javnega mnenja, glasovali predvsem proti uveljavitvi zakona. Gre za izjemno hudo kršitev ustave, ki je močno vplivala na izid. Predlagamo izvedbo javne obravnave in zaslišanje prič, ki bodo potrdile, da dostopnost volišč vpliva na udeležbo (tajnik DVK g. Dušan Vučko, Slovenska 54, Ljubljana; ekspertna priča dr. Jurij Toplak, Pravna fakulteta Maribor, Mladinska 9, Maribor) in da so volivci, ki so glasovali proti uveljavitvi zakona, bili predvsem starejši volivci (če sodišče smatra za potrebno, predlagamo zaslišanje priče Ninamedia, Parmova 41, Ljubljana, ki bo pojasnila raziskave).

Vrhovnemu sodišču predlagamo, da poleg predlaganega v tožbi v primeru, da bo tožba zavrnjena, razsodi tudi, da izid referenduma ne bo dokončen s sodbo Vrhovnega sodišča in da se zakon še ne objavi v Uradnem listu že po sodbi Vrhovnega sodišča, ampak šele po morebitni ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča in po odločitvi Ustavnega sodišča o tej ustavni pritožbi. Čeprav tega ne narekuje slovenska zakonodaja, pa to narekuje ustava, saj so del ustave tudi pravila, priporočila in kodeksi Sveta Evrope in Beneške komisije, ki med drugim določajo, da mora biti ureditev taka, da izid postane in se objavi kot uraden šele po morebitni odločitvi najvišjega sodišča ali ustavnega sodišča, ko so vse pritožbene poti izčrpane (glej npr. priporočila, zbrana s strani OVSE: "The final results should not be published before all challenges of the preliminary results have been decided upon by the highest body of the judiciary or the constitutional court." http://www.osce.org/odihr/elections/17567).

Ljubljana, 8. december 2017 Vili Kovačič DavkoPlačevalciSeNeDamo

Priloga: izjava pritožnika – ODGOVOR VLADI (v nadaljevanju)

IZJAVA PRITOŽNIKA

ODGOVOR VLADI, KI FIKCIJO ZAMENJUJE Z REALNOSTJO

Dopolnitev pritožbe na Vrhovno sodišče RS

Spoštovano Vrhovno sodišče, spoštovani sodnik poročevalec dr. Erik Kerševan

S strani predsednika senata v predmetni zadevi g. Erika Kerševana mi je bila zagotovljena skrajno resna obravnava moje pritožbe, ki se nanaša na zelo pomemben problem. Upoštevajoč to zagotovilo želim prispevati k čim boljši seznanjenosti senata VS, ki bo odločal o tej zadevi. Kajti odločitev, če naj bo pravična in poštena mora temeljiti na čim več informacijah. Moj odgovor na vladne trditve pa je sledeč:

Vlada fikcijo zamenjuje za realnost. Gre za Potemkinovo vas demokracije, ki je konstantna lastnost te vlade. Diskriminatornega in protiustavnega ravnanja pa noče priznati. Zato navajam še druga dejstva, ki jih vlada enostavno izpušča in so nedvoumno plivali na rezultat referenduma. Poudarjam, da navajam dejstva ne Potemkinovih vasi !

1. Vabila za referendum niso bila poslana vsem volivcem in nekateri volilni okoliši so bili za referendum celo nenadoma ukinjeni. Primer tega je kraj Struge na Dolenjskem. Za dokaz tega predlagam pričo – predstavnika volivcev iz tega kraja g. Cirila Papeža. Sama DVK je priznala da cca 50.000 volivcev vabila na referendum volilci niso dobili. Mnoga pa niso dobili pravočasno.

2. Nepravočasnost odpošiljanja vabil volivcem, ki jo je zagrešila DVK, je močno zreducirala predčasno glasovanje na referendumu in zmanjšala udeležbo. 100 odstotno trdim da je prišlo do izpada določenega števila glasov. Pravočasno neodposlanih je bilo cca 50.000 vabil. To je javno priznal celo direktor DVK.

3. Vlada trdi, da sem lahko zbiral sredstva po celi Sloveniji To je teorija Potemkinovih vasi, pravljica za neuke, zato sem od vlade zahteval polovični delež sredstev za kampanjo 48.500 eurov iz proračuna, ki ga financiramo davkoplačevalci.

4. Zakaj je trditev vlade o da sem lahko zbiral sredstva po celi Sloveniji fikcija: bilo mi je onemogočeno zbiranje donacij preko SMS sporočil pri paradržavnih TK operaterjih – Telekom, Siol in Telemach. Ta pokrivajo 90 % TK prometa v državi. Gre za paradržavna podjetja. Medtem pa mi je to brez problema omogočil nedržavni kabelski operater T-2, ki pa je v primerjavi s telefoni ostalih TK operaterjev na področju mobilne telefonije zelo malo razširjen.

5. Zaradi pomanjkanja denarja nisem imel dosega do volivcev in svojih podpornikov, tudi nisem mogel volivcev nagovarjati prek TV ali radijskih oglasov, in sicer niti toliko ne, da bi prek medijev lahko oglaševal zbiranje. Celo že pripravljena pogodba s Telekomom je bila na dan podpisa pogodbe umaknjena.

6. Na ta način sem želel spodbuditi donatorje iz vrst podpisnikov zahteve za referendum, to je iz vrst 48.222 podpornikov, a spričo te blokade so mi bile tovrstne donacije praktično onemogočene.

7. Finančne podpore političnih strank si nisem želel, niti nisem za njo zaprosil, en poziv voditeljem le teh, da članstvo angažirajo za donacije s položnicami, pa je bil zavrnjen.

8. S tem sem bil hendikepiran pri zbiranju sredstev za kampanjo za oglaševanje, za organizacijo omizij, TV nastope, plakatiranje in informativni material, itd. skratka za promoviranje mojih, naših stališč – posebno pa še prek TV . Česar pa se je zelo močno prek RTVSLO s plačanimi oglasi posluževala vlada vsak dan. Popolnoma skregano z zdravo pametjo je trditi, da to ni imelo močnega vpliva na obveščanje in informiranje volivcev in na udeležbo na referendumu. Jaz za tovrstno nasprotno kampanjo pač nisem imel denarja. Tudi po zaslugi vlade in njej hlapčevsko uslužnih TK podjetij, ne.

9. Od vlade sem, kot rečeno zahteval enak znesek ali polovico njenega zneska to je 48.500 eurov za kampanjo iz proračuna to je iz sredstev davkoplacevalcev, a na to sploh ni odgovorila.

10. V Dnevniku Večer je bilo v finišu referendumske kampanje na naslovni stran objavljeno, da vlada za »glasovanje« za Zakon o drugem tiru prebivalce mesta Maribora »nagrajuje« - zagotavlja jim 100 milijonov evrov infrastrukturnih investicij.

11. Neresnična je torej trditev, da zaradi finančne neenakosti ni prišlo do vpliva na izid referenduma, češ da smo imeli vsi enake možnosti v medijih. Vlada pa je z visoko nakladnimi sporočili prek medijev izvajala skrito in celo odkrito kampanjo.

12. Vlada je bila neposredno privilegirana tudi tudi s cenzuro preko tiskanih medijev, ki jih je obvladovala in jih še obvladuje, prek lobistične naveze Stojan Petrič – Kolektor koling - Delo, pa tudi Dnevnik. V njih so se pojavljali sramotilni članki naših stališč oziroma taki, ki so pozivali na neudeležbo na referendumu.

13. Naših ugovorov in demantijev pa ti mediji niso objavljali. V privatne medije, teh je v državi 80 % pa v kampanji brez denarja nismo mogli vstopiti - kajti pravil glede nastopanja privatnih medijev v referendumski kampanji v Sloveniji ni. Velja pravilo džungle in kdor plača dobi oglas in čas. Pravica močnejšega je privilegirana do popolnosti.

14. Minimalna regulativa, ki obstoja na medijskem področju, velja samo za RTVSLO pa še to le tako, da je bil potek kampanje na njej popolnoma nefunkcionalen saj jaz kot organizator kampanje nisem imel pravice vplivati na selekcijo reprezentativnih govornikov lastne strani, ki bi zastopali mojo-našo stran. To je bilo izključno v rokah nam nenaklonjene novinarske urednice na RTVSLO – Mojce Pašek Šetinc, ki si je celo izmislila kategorijo »neopredeljeni«

15. Zato je celo prišlo do incidenta, ki je je diskreditiral našo stran in sicer, tako, da je bila oseba na videz iz naših vrst kot organizator kampanje vrinjena v oddaja Tarča in je z vpitjem diskreditirala naša stališča, kar je imelo za posledico predčasno prekinitev oddaje in pa to, da sam na tem odločilnem soočenju, nisem prišel do zaključne besede, ki sem jo imel pripravljeno, kajti oodaja je bila prekinjena in predčasno zaključena. Naši protesti in zahteve po opravičilu in informiranju RTVSLO gledalcev o tem, so bili brez uspeha.

16. Sindikat Vojakov Slovenije, ki je bilže na samem začetku naš podpornik, je bil s pisno grožnjo ministrstva za obrambo izključen - tako iz zbiranja podpisov kot tudi iz sodelovanja v refer. kampanji. Gre za zelo pomemben segment volivcev iz javnega sektorja. Poleg njihove odsotnosti pa gre pri tej »operaciji« za zelo pomemben demonstracijski negativen - zastraševalni efekt na vse uslužbence javnega sektorja.

17. Lažna negativna kampanja ki jo je vodila Vlada RS do nas, je imela paradoksalni učinek, ker zaradi nedostopnosti medijev nismo mogli pojasniti ljudem, da mi nismo proti drugemu tiru pač pa za cenejši dvojni drugi tir, tak, ki bo zgrajen bistveno ceneje in hitreje. In za tir ki ne bo uničeval okolja in poslabševal in ogrožal življenja ljudi s Kraškega roba.

18. Vlada laže, ko zatrjuje, da zastopa javni interes in da nastaja z blokado zakona velika gospodarska škoda, ker zakon ni v veljavi. Nasprotno je res. Že do sedaj sem oziroma smo prihranili davkoplačevalcem milijardo, vlada, ki niti cene projekta ne pozna (trije njeni predstavniki so navajali različne cene) pa igra zgolj navidezno igro o javnem interesu.

19. Zakon, ki vsebuje velika korupcijska tveganja in nobenih varovalk in uvaja na področje privatno državni kartel »2TDK« je nasproten javnemu interesu. Zakon, ki GROBO POSEGA V NATURO 2000 IN KI PREDVIDEVA TRASO, KI JE V VELIKO ŠKODO LOKALNEGA PREBIVALSTVA (kraj Gabrovica, Glinščica, Tinjan )zdaj

20. UZAKONJA TRASO, KI TEMELJI NA TAJNEM SPORAZUMU Z ITALIJO v zameno zakoncesije Italije zamejskim Slovencem uzakonja tako imenovano slepo črevo). To NI IN NE MORE BITI V JAVNEM INTERESU. Je tudi proti ljudem, saj mu nasprotujejo tudi mnogi, ki tam živijo in je v RESNICI PROTIDRŽAVEN. Trasa, ki jo uzakonja zakon o 2TDK pa je s skritim sporazumom, ki bo kmalu objavljen, izrazito v interesu Italije, ne Slovenije in seveda v interesu lobistične skupine F-21 (Stojan Petrič), od katere bi profitirala tudi vladna garnitura in vladajoči poslanci ! Ta scenarij ni fikcija, saj se zdaj že izvaja, saj je Petrič že dobil posel za pripravljanja dela.

21. Vlada se norčuje iz zdrave pameti in sebe, ko pravi, je bila referendumska UDELEŽBA NIZKA, OBENEM PA POZABLJA, KAKO JE SAMA NAREDILA VSE, DA NE BI BILA DOVOLJ VELIKA. Del referendumske kampanje je porinila v dopustniški čas in nam okrnila možnosti, da dosežemo čim več volivcev ob razpisu predsedniških volitev. Sama je naredila vse, da NE BI BIL referendum razpisan hkrati s predsedniškimi volitvami.

22. Zaradi neverjetnih manipulacij Vlade RS z zavajanjem javnosti glede cene projekta in glede vprašanja enotirnih tunelov s strani predsednika vlade Mira Cerarja, vodje vladne kampanje Jureta Lebna in direktorja podjetja 2TDK g. Dragonjo , sem sprožil kazenski pregon omenjenih. Ovadba je na tožilstvu, a zgodi se nič. Vlada si je v tej zadevi očitno prisvojila tudi pristojnost pregona same sebe kar pomeni, da je zakon proti kateremu je bil referendum, v resnici skrajno škodljiv za vlado ne za JAVNI INTERES.

23.Ustavitev tega projekta je vsekakor v JAVNEM interesu. Obstojajo odlične alternative, ki pa jih vlada noče slišati. Forsira NAJDRAŽJO, ljudem in okolju NAJBOLJ ŠKODLJIVO, ČASOVNO NAJDLJE TRAJAJOČO skratka NAJBOLJ NEOPTIMALNO VARIANTO. Zato bom naredil vse, da se izvajanje zakona ustavi.

24. V referendumski kampanji so sodelovala tudi podjetja v več kot 25 % državni lasti, kar je z zakonom ZVRK prepovedano. Dikcija zakona govori sicer o prepovedi financiranja, ampak vsakemu je jasno, da je mišljena tudi aktivna udeležba teh podjetij – Slo železnice, DARS, podjetje 2TDK, ki ni zastonj.

25. Moram pa žal povedati da mi nekateri grozijo - prihaja celo do groženj s smrtjo. Med tem ko me vlada prek medijev proglaša za škodljivca. Če me bodo ubili, naj ljudje vedo, da je to storila mafija po naročilu politike in celo s soglasjem sodstva ali v navezi z njim. Vendar to tukaj ni bistvo! Bistvo je poštena in pravočasna razsodba.

26. vsebinsko bistvena zadeva nasprotovanja zakonu pa je sledeča: zakaj vlada sploh ustanavlja PODJETJE 2TDK saj imamo za to že pooblaščeno javno podjetje Slovenske železnice. Uvaja se popolnoma nefunkcionalen nov državni monopol, ki bo služil privatnim, ne javnemu interesu.

Na začetku ko sem zbral 4500 podpisov zareferendum, je pred TV kamerami predsednik vlade dejal: DO TEGA REFERENDUMA NE SME PRITI. Nasprotniki pa danes trdimo nasprotno: TEGA ZAKONA NE SME BITI, ker je tak zakon samo v interesu vlade, ne v javnem interesu. Zakon bo šel še v ustavno presojo in na Evropske institucije - najprej pa na Evropsko komisijo.

Če to ne bo dovolj pa še na ESČP. Če seveda Vrhovno sodišče samo ne bo suspendiralo zakon. Igrišče na katerem se je igral ta referendum ni samo upognjeno ampak je prelomljeno. To je bila IGRA NA EN GOL. Vlada pa to proglaša za ZMAGO !

Naprošam sodišče, da nasprotni, to je Vladni strani dokončno izstavi rdeči karton in zaustavi to igro absurda !!! Da torej moji pritožbi ugodi - tudi na osnovi pričujočega odgovora na odgovor vlade, ki slika fikcijo in jo zamenjuje z realnostjo.

Vrhovno sodišče ima s tem zbranih dovolj argumentov, da moji pritožni UGODI in suspendira zakon. To bo osnova za vstop stroke v končno rešitev, ki pa mora biti OPTIMALNA za REALNI JAVNI INTERES ne za vladno FIKCIJO o NJEM. Gre za vladavino prava, pa tudi za streznitev, da v Sloveniji pričnemo, realnost ocenjevati NE s fikcijami in popuščanjem nasilju oblasti, ampak z upoštevanjem alternativ in se v tem primeru sodišče odloči na osnovi realnih dejstev, ki jih navajam in za katere sem na sodišču pripravljen pričati, privesti priče in predložiti materialne dokaze.

Zato sodišču predlagam tudi JAVNO OBRAVNAVO moje pritožbe in zaslišanje prič z obeh strani ! Do tedaj pa zadržanje izvajanja zakona o katerem mora sicer dokončno, zaradi kršenja človekovih pravic, odločiti še Ustavno sodišče. Vlogo oz pritožbo v zvezi s tem že pripravljam.

S spoštovanjem,

Vili Kovačič, državljan K.

Na Straški vrh 26,

1000 Ljubljana

Ljubljana 8.12.2017

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 20. Aug 2019 at 19:44

16269 ogledov

Brezglave in plenilske investicije je treba ustaviti
Spoštovane državne svetnice in svetniki,  Dopolnjujem pobudo   in Vam  pošiljam utemeljitev v priponki PISMO... Pobuda je razširjena na tri segmente : 1) vladni 2TIR  2) Tretja razvojna os (3Ro)  in 3)  Čista pitna voda v povezavi z  Ljubljanskim kanalom C0.  Vsem projektom je skupno to, da so politično izsiljeni in da za njih obstojajo zelo dobre alternative in da nikakor ni res, da nasprotniki zaviramo razvoj. Skupno pa jim je žal tudi to, da se "nezmotljiva" oblast o njih sploh noče izreči in pogovarjati in da s pomočjo nedelujočih institucij nadzora ter uslužnih in ustrahovanih medijev tako državna kot lokalna oblast neovirano in  arogantno  dela škodo državi in državljanom in rine naprej za vsako ceno. V medijih pa uveljavlja in izvaja cenzuro.   Vendar ne smemo pristajati na logiko - psi lajajo karavana gre dalje, tako kot je to bilo pri TEŠ6, ko je bila preiskovalna komisija ustanovljena najmanj 6 let prepozno.  Skratka nehajmo vendar že enkrat zvoniti več po toči. Pravočasno uporabimo sredstva,  ki so še na voljo. Eno izmed njih je parlamentarna preiskava, ki jo DZ na predlog Državnega sveta MORA ustanoviti. Škoda je sicer že pdovzročena, vendar je še obvladljiva - dokler ne pričnejo z glavnimi deli, tam kjer pa so se ta dela že začela (kanal C0), pa jih je nujno nemudoma ustaviti po sodni, policijski in/ali inšpekcijski  poti.  Skupni imenovalec vseh treh problematičnih projektov je: predrznost, samovolja,oblastna  arogantnost  ter pohlep po davkoplačevalskem in evropskem denarju.  Motiv za  tako ravnanje pa je korupcija, ki je pri vladnem 2 tiru celo uzakonjena - z zakonom  in koncesijo za dobo 45 let. Kršenje zakonodaje in okoljskih standardov je samo posledica. V vseh teh primerh pa je očitno, da pravna država ne obstaja več in da praviloma zmaguje tisti, ki je bolj nasilen in ima za sabo glasovalni stroj - politično večino.  Institucije nadzora skupaj z Ustavnim sodiščem in Računskim sodiščem vred, pa žal ne delujejo več. Zato so izredna politična sredstva, kot je parlamentarna preiskava, več kot potrebna - so NUJNA. Spoštovani ! Brezglave in plenilske investicije je treba ustaviti. Čeprav so nam EU institucije lahko v pomoč (in smo že v kontaktu in navezi z njimi), te ne morejo nadomestiti zdrave pameti in politične volje za ukrepe nas samih,  doma v Sloveniji. Izgovori, da so ti  projekti neustavljivi niso resnični, so le dokaz prevladujoče  izsiljevalske logike -  politike izvršenih dejstev na katero ne smemo več pristajati. Zato je ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije ne samo potrebna, ampak nujna.  Znano je namreč: Država, v kateri so barabe in kriminalci glasnejši od poštenih ljudi je izgubljena. In: kdor se bori lahko izgubi, kdor se ne bori - je ŽE IZGUBIL !   Spoštovane svetnice in svetniki: upamo na Vaš RAZUM  in POGUM. Hvala za podporo !  Lepo vas pozdravljamo   !   Vili Kovačič, CI  Davkoplačevalci se ne damo, Sergij Andrejaš, CI Gabrovica-Črni kal, Brane Grad, Aleš Mrzel, Mirko Brnič Jager, Zveza CI Ljubljane

Tue, 20. Aug 2019 at 19:40

15918 ogledov

Posredujemo vam sprejete sklepe na seji Komisije za nadzor javnih financ - KNJF 20.02.2019 glede drugega tira:
- Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) pričakuje od ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, da Državnemu zboru v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa, posreduje natančno časovnico in finančno strukturo projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper, s podrobno obrazložitvijo vseh postavk ter časovno in finančno konkretizacijo glede izvedbe dvotirne proge. - Komisija pričakuje, da bo ministrstvo pristojno za infrastrukturo najkasneje v šestih mesecih od sprejema tega sklepa zagotovilo strokovno preverbo alternativnih rešitev preko strokovnjakov, ki doslej niso sodelovali v nobeni od faz načrtovanja ali vodenja projekta. - Komisija zaproša Fiskalni svet, da poda mnenje glede javnofinančne upravičenosti in tveganj, ki jih prinaša projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, kot je določen v Investicijskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 16. redni seji dne 24.1.2019. - Komisija DZ za nadzor javnih financ priporoča Računskemu sodišču Republike Slovenije, da opravi revizijo pravilnosti in smotrnosti projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, kot je določen v Investicijskem načrtu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 16. redni seji dne 24.1.2019. Opomba: Prvi trije sklepi so bili sprejeti z glasovanjem 7:6, četrti sklep pa z 12:1 Sklepe je posredovala KNJF, na seji sem bil prisoten in aktiven tudi sam. Vili Kovačič

Tue, 20. Aug 2019 at 19:34

16335 ogledov

Slovenija naj državne investicije začne izvajati zakonito
Spoštovane svetnice in svetniki Državnega sveta V imenu treh civilnih iniciativ naslavljamo na Državni svet RS pobudo z namenom, da končno Slovenija državne investicije začne izvajati zakonito in v skladu z evropskimi standardi in direktivami ter okoljskimi zavezami in z namenom, da vlado prisilimo k transparentni uporabi davkoplačevalskega denarja za namene ekonomičnih in družbeno koristnih investicij - brez uničevanja narave, obdelovalnih kmetijskih površin in brez ogrožanja oskrbe s čisto pitno vodo. Pobuda je namenjena temu, da v odprtih projektih rešimo kar se rešiti da in da politiko in javnost opozorimo na izsiljevanje po vzorcu TEŠ6, ki se ne sme ponoviti. Gre za dva državna projekta : vladni 2TIR – Divača Koper in 3.razvojna os (po trasi F-2-2, odsek Šentrupert Velenje) in en projekt v Ljubljani, ki je čista črna gradnja- brez okoljskega soglasja in CPVO. (celovite presoje vplivov na okolje). To je takozvani kanal C0, ki se gradi iz EU kohezijskih sredstev in pri katerem inšpekcija kljub nezakonitostim noče ali ne upa ukrepati. Pričujoča pobuda pa je hkrati spodbujena tudi z dokončno oblikovano inženirsko ALTERNATRIVNO REŠITVIJO, za 2TIR, ki pa jim vlada kljub sklepom Komisije za nadzor javnih financ (KNJF), sprejetimi na seji KNJF 20.02.2019, ne želi in noče prisluhniti. Sprejeti so bili namreč 4 sklepi, za realizacijo katerih je imela vlada 6 mesecev časa. A nič od tega ni nredila. Vlada se še naprej obnaša kot, da se je to sploh ne tiče. Zato je pobuda za preiskavo nujna, Obenem s pobudo opozarjamo da se dogajajo tudi druge nedopustne stvari: zaradi načrtnega zanemarjanja obnove starega tira je že prišlo 1.) do povsem nepotrebne nesreče z izlitjem KEROZINA in 2). dobili smo AFERO viadukt Glinščica, iz katere je od daleč vidno pristransko delovanje MINISTRICE – ne v korist davkoplačevalcev, ampak za žepe slovenskih gradbenih tajkunov (Kolektor, Riko, Pomgrad) in 3.) uvaja se princip drobljenja vrednosti projekta na koščke, kar je daleč od odgovorne in ekonomične rešitve. Družba 2TDK tudi ni sposobna sama pripraviti oddajanje naročil, zaradi česar potrebuje nasvete tujih konsultantov, ki niso poceni. Ob tem, da je bil že investicijskoi program (IP), ki se sicer že izkazuje kot povsem nekonsistenten. Porabljenih je že bilo neverjetnih 800.000 eur. Zadeva glede neverodostojnosti IP pa je zardi napačnih številk in zavajanja javnosti trenutno v sodni preiskavi - policija je zadevo predala tožilstvu. Ob tem pa prihaja do iztirjenj vlakov - tudi zaradi odvzema 300 milijonov iz plana za obnovo obstoječe proge v letih 2019, 2020 in 2021. To prerazporejanje denarja je posredni vzrok za iztirjenja vlaka na kraškem robu. Poleg tega ministrstvo za infrastrukturo (MzI) Državnemu zboru že najavlja sprejem zakona o državnem poroštvu za posojila privatnih – komercialnih bank in EIB. Zahtevamo, da predlagatelji poroštva - to so člani vlade in državni sekretarji, pa tudi poslanci, ki bodo to izglasovali, s svojem premoženjem tudi sami jamčijo za projekt, v katerega so sicer po javnih izjavah trdno prepričani. Ker se na te pozive vlada sploh ne odziva, utemeljeno sklepamo, da gre za novo prevaro v breme davkoplačevalcev. Zato bi bilo nujno, da KNJF s tem v zvezi nemudoma pridobi stališče prstojnih služb in Računskega sodišča, ki bi sicer že moralo biti izdelano. Zgodba TEŠ6 se očitno ponavlja tudi pri vladnem 2tiru, pa tudi na 3 razvojni osi in v ljubljanski vodooskrbi. Zato ne smemo dovoliti, da se zadeve stihijsko odvijajo naprej. PREDLAGAMO, da Držani svet Državnemu zboru naloži ustanovitev PARLAMENTARNE PREISKAVE - za projekt 2 Tir in za projekt 3 razvojna os Šentrupert Velenje. Enako pozornost pa naj DZ nameni ogrožanju podtalnice s kanalom C0 v Ljubljani. Svetnice in svetniki, pobuda ni sama sebi namen, zato je nujno da jo sprejmete čimprej in (ne kot pri TEŠ6), šest let prepozno, kar pomeni posmeh davkoplačevalcem in prenašanje odgovornosti iz ene vlado na drugo in totalno izgubo spomina odgovornih. Spoštovani, prišel je čas ko ni več časa, kajti omenjene državne investicije predvsem pa projekt 2tir, so že ušle iz nadzora. Tisti, ki bi ga morali držati v okvirih transpaentnosti in ekonomičnosti ter zakonitosti in v skladu z EU okoljskimi in vodovarstvenimi standardi in direktivami, zdaj s svojim početjem povzročajo prav nasprotno.To velja tako za 2TIR kot za 3R.os in ljubljanski kanal C0. Ta predlog je verjetno zadnji poizkus urejanja stvari po parlamentarni poti. Vkolikor ne bo naletel na plodna tla v DS in DZ, bo to zelo slaba izkaznica za vse institucije in politiko v Sloveniji. In zadeva bo slej ko prej končala na sodišču EU ali drugih EU institucijah. Vendar bo takrat povzročema škoda že mnogo večja. Ljubljana, 20.08.2019 Vili Kovačič, CI Davkoplačevalci se ne damo Sergij Andrejaš, CI Gabrovica-Črni kal Brane Grad, Aleš Mrzel, Mirko Brnič Jager, Zveza CI Ljubljane Dvotirna proga Koper – Kozina – Divača (trinajst prednosti kompleksnega pristopa) 1. Dvotirna proga z dovoljenim nagibom 35 promilov 2. Izmenična napajalna napetost 3. Rekuperacija energije – pretvorba zavorne energije v elektriko 4. Zaščita obstoječih vodnih virov (Suha dolina - Suhi graben) 5. Povečanje pretovorne zmogljivosti Luke Koper na obali 6. Zagotavljanje dobrih mednarodnih povezav v Istri (Ljubljana, Pula, Rijeka) 7. Odsotnost požarov brez glifosata in strupenih snovi 8. 9,4 km tunelov – ni servisnih cevi 9. Potniški promet – turizem (oprtni vlaki + osebni avtomobili) 10. Čas izgradnje dvotirne proge - zaključek leta 2024 (2 leti pred enotirno 2026) 11. Cena dvotirne proge največ 950 milijonov - na ključ 12. Oživitev gospodarske cone v Kozini in uporaba izkop. materiala na licu mesta 13. Brez državnega poroštva za posojila privatnim bankam Razlika je v pristopu - ustvarjalni, inventivni inženirski pristop nasproti zakrneli birokratski pameti, ki je brez motiva in uživa v politični korektnosti - poslušnosti. Motiv ni lastni denar, ampak čim manjše uničenje narave ter največji učinek za najmanjši denar. (*Prečni in vzdolžni profil tunelov in viaduktov je že izdelan,obrazložitve so dane v novem Zborniku)

Tue, 2. Jul 2019 at 15:52

17164 ogledov

Ob nesrečah lahko prepoznamo neprimerno projektiranje in odločitve politike.
Zadnja nesreča iztirjenja vagonov v Hrastovljah je lep dokaz posiljevanja politike pri umeščanju objektov v prostor in s koketiranjem »stroke« oblasti zato, da izvajajo projekte, ki dolgoročno uničujejo prosta sredstva države za razvoj. Ob poslušanju tov. Meseca, da se mora sedaj Vlada RS g. Šarca odločati o tem da se TEŠ 6 zapre do leta 2030 potrjuje dejstvo, da se nekdo stalno in zavestno dela norca iz proračunskih sredstev, tako ali drugače. Isti projektanti, ki so pisali neresnice o količinah premoga (vključno s politiki Šaleškega lobija - Velenje) nas bodo sedaj prepričevali, kako je to modra politika. Še huje, isti projektanti služijo v senci kot proizvajalci sedaj pri projektu drugi tir. Povsem razumljivo je zakaj tako hitijo in nas državljane posiljujejo z neprimernimi rešitvami. Nesreče pri iztirjenju vlakov na relaciji Koper Divača so PROJEKTIRANE in izvedene zavestno ob vseh soglasjih raznih agencij in strokovnjakov na tak ali drugačen način. Trditev, da vladna trasa enotirne proge drugega tira izkazuje povečano varnost vodnih virov je samo eno sprenevedanje politikov, ki ne želijo razumeti in bojim se da ne zastopijo problema. Zaradi buldožerske taktike ministrice za infrastrukturo bodo projektanti in gradbeni izvajalci kot zveste oprode izgradili neprimeren objekt z lažnivimi argumenti. Torej na enak način, kot je bilo v letu 2010 dovolj premoga po »strokovnih« zagotovil, sedaj v letu 20’18 pa se pogovarjamo o tem, da je premoga v naslednjih letih premalo oziroma ga bomo uvažali. Torej je beseda plačanih dežurnih »strokovnjakov« vedno in ob vsakem vremenu za politiko merodajna. Bombardiranje z raznimi PR strokovnjaki pa samo dokazuje lažnivost v vsej globini in obliki. Zakaj tako poudarjanje trditev raznih strokovnjakov? Zato, ker je stanje pri odločanju v politiki odvisna od njih. Pri tem pa politika, ki govori o prepotrebnem sožitju slovenskega naroda brez usmiljenja ne samo ločuje, temveč javno naslavlja strokovnjake po njihovem občutku, kdo je naš in kdo je vaš. Pri projektu TEŠ 6 in tudi drugih je bilo to izkazano in dokazano. Na primeru drugega tira prav sedaj ob tej nesreči politika zavestno zavaja na podlagi mnenj »strokovnjakov«, ki jih uporabijo za dnevne namene, nikakor pa niso sposobni argumentirane razprave. Ker so slike in načrti po sporočilni vrednosti najbolj primerni si oglejmo problem vodonosnih virov na trasi železniške povezave Koper- Divača. Zelena barva prikazuje umeščenost obstoječega tira glede na lokacije vodnih virov. Rdeča barva prikazuje dvotirno progo, ki jo je predlagala Strokovna skupina neodvisnih strokovnjakov. Umeščenost enotirne proge projekta Drugi tir je predstavljena v rumeni barvi. Projekt dvotirne proge je predstavljen v rdeči barvi. Obstoječa proga ima odmike od vodnih virov med 183m do 2621 m, kjer je nesreča nastala. Projekt enotirne proge po vladnem projektu Drugega tira ima odmike 1298 m od potencialnih površinskih virov in neposredno preseka v tunelih podzemeljske vodonosnike. To pomeni, da je pričakovana škoda pri analizi rizikov lahko izražena kot nepsredno plačilo Italiji za nepopravljivo škodo pri onesnaženju vodnih virov. Povzročeno škodo sosednji državi Italiji bo seveda plačala država Slovenija ali kar slovenski davkoplačevalci. Da take škode Slovenija ne bo plačala, ker so naši pravniki tako sposobni, je tretja neverjetna laž in zamegljevanje problema sedanje politike. Predlog Strokovne skupine v rdeči barvi pa gre prav po tako imenovani suhi strugi (ki jo vsi poznajo od domačinov do strokovnjakov (ki ne jecljajo, pa ne zaradi govorne napake ampak zaradi neznanja). Oddaljenost od katerekoli vira pa je najmanj 1765 do 2158m. Obe razdalji sta večji od največje pri obeh trasah. Kar pomeni, da je projekt dvotirne proge skrbno načrtovan in upošteva optimalno umestitev v prostoru. Če takih argumentov ne želi nobeden slušati, če se vsi zeleni nočejo več ukvarjati z železniško povezavo Koper – Divača to samo pomeni zlizanost politike in proklamatorjev zaščite okolje do take mere, da je vsaka diskusija sistematično umaknjena iz javnega diskurza. Zakaj tako? Odgovor je jasen argumenti so tako jasno v prednosti sprembe trase da bi vsi argumenti stroke bili predstavljeni v pravi obliki. Lažnivo predstavljanje čeka za 109 mil EUR, ob slovesu obupane komisarke ga. Bulčeve. Norenje mimo varstvenih ukrepov pri izgradnji dovoznih cest, tišina različnih predstavnikov Zelenih Slovenije pa samo doakz več o zlizanosti politike za skupno zavajanje državljanov ter predvsem uničevanje ekonomskega potenciala države Slovenije. Prof. dr. Jože Duhovnik

Tue, 2. Jul 2019 at 15:46

16210 ogledov

RAVNANJE Z BISERI (tudi naravnimi) NI ZA SVINJE ampa za odgovorne ljudi
IZTIRJENJE VLAKA na progi Divača Koper je samo posledica iztirjene pameti. Iztirilo je 6 vagonov, zlil se je KEROZIN. Vlak je bil namenjen v Munchen. Sklepamo, da so bili vagoni OK in primerni za prevoz, napaka v podvozju je malo verjetna. Predor pa nima betonske obloge in skalnate stene niso gladke. Očitno sta se na ostenju tunela »popraskali« cisterni zadnjih dveh vagonov in prišlo je do izlitja. To je kratek opis dogodka. KLJUČNO PA JE SLEDEČE!V veljavni Resoluciji prometa do leta 2030, ki jo je sprejela vlada Mira Cerarja leta 2017, je predvidena nadgradnja in sanacija obstoječe proge že letos - v letih 2019 do 2022. Resolucijo je sofinancirala  EU. Resnici na ljubo pa je prav sedanja ministrica odgovorna, da se sanacija obstoječega tira sploh še ni začela. V predlogu proračuna za leti 2019-2020 in tudi v proračunu 2020-2021 tega denarja ni, saj je obnovitev obstoječe proge iz proračunov izpadla in je zadeva prestavljena na obdobje po dokončanju novega drugega tira leta 2026 - do takrat pa naj bi vozili maksimalne količine po zelo dotrajani sedanji progi. Po takšni kot je včeraj pokazala zobe. Ministrico pozivam, da se namesto z buldožiranjem prične ukvarjati in hvaliti s tem kar je zdaj v resnici najbolj nujno, to pa so problemi sedanjega tira in varnosti ljudi in ohranjanja podtalnice, ne samo zaradi izlitja, ki smo mu bili zdaj priča, pač pa tudi zaradi škropljenja proti požarom in s fizično zaščito ljudi na izpostavljenem delu nad okoliškimi vasmi. Danes je bil daleč najbolj izpostavljen problem grožnja onesnaženja podtalnice. Ampak problem ni samo sedanja proga. Tako ministrica kot njen oproda Janko Sever tudi novi dvojni tir družno peljeta po enako in še bolj tveganem vodovarstveno območju - po trasi (41 km tunelov) s presekanjem podzemnih vodotokov, v zaščitenem območju habitatov in podzemnih jam kraškega sveta. Račun za to še ni izstavljen, ko bo prišel, bo izjemno visok. Očitno se tega le malokdo zaveda, zato to tako uspešno skrivajo. Ekološki zločin v Glinščici in Beki bo kmalu doživel epilog. Ne more ga skriti pravljica o »vodoteseno« zaprtem viaduktu, kajti to območje na srečo ni samo stvar Slovenije, je tudi stvar Italije. Poskrbeli bomo, da bo temu primerno obravnavan. Vse to pa do leta 2026 pomeni v celoti pristajanje na sedanje ogrožujoče stanje. Videz zaskrbljenosti ministrice za vodovarstveno območje je zato povsem odveč saj za njim ne stoji drugega kot meizmerni voluntarizem oblasti – pohlep po slavi in tujem, davkoplačevalskem denarju. Zato bomo ob morebitnem zakonu o državnem poroštvu zahtevali od ministrice in njene ekipe naj najprej sama – s svojim zgledom, zastavi lastno premoženje kot poroštvo za ta »edinstveni« projekt. Zdajšnja nesreča je opozorilo, da nobena trasa ne sme potekati po vodonosnih in zaščitenih habitatnih območjih. Zato ministrici sporočamo: da se to ne zgodi, si bomo prizadevali ukrepati, tako na nivoju EU kot na nivoju Slovenije. Kršitve EU zakonodaje v tem projektu so namreč tako vidne, da bodo kmalu priznane tudi iz Bruslja. Zato ministrici priporočam, da fiktivni ček za 109 miljonov vnovči za izboljšavo obstoječe proge in elektrifikacijo na izmenični tok, ne pa za svojo samo promocijo z davkoplačevalskim denarjem. Zdajšnja nesreča je pravzaprav sreča, ker je pritisk k ozaveščanju za REVIZIJO vsiljenih prioritet vladnega 2tira. Namesto samovolje in arogantnega kršenja evropskih direktiv je potrebna nova CPVO - celovita presoja vplivov na okolje in potrebno bo novo okoljevarstveno soglasje – tudi Italije. Nevladna inženirska stroka daje alternativo, vendar usodna domišljavost ministrice celotni vladi preprečuje vsak pogovor. Javnost pa navaja na znano misel:»ravnanje z biseri (tudi naravnimi) ni za svinje, ampak za odgovorne ljudi« Ministrico, katere stranka se je meni osebno celo ponujala za zbiranje podpisov za referendum, potem pa besno tolkla po njem in trikrat zamenjala svoja stališča - opozarjam, da vendarle še nismo čisto na Balkanu, pač pa nekoliko tudi v Evropi. In tudi zdrave pameti še ni povsem zmanjkalo, kljub ogromnemu pritisku in pohlepu oblasti, da uniči vse kar ji je na poti. Ministrici sporočam, da se ji čas izteka in ji pri tem ne bodo pomagale niti metode njenega Bandellija alias Betonelija, ki se je navduševal nad mojo fizično likvidacijo. To ne bo preprečila niti totalna medijska cenzura. Vili Kovačič, državljan K. - pobudnik referendumov proti zakonu o 2 tiru in proti zakonu o poroštvu države za TEŠ6

Thu, 27. Jun 2019 at 10:17

16400 ogledov

STRUPENI SADEŽI POLITIČNEGA BOJA ZA PRVO LOPATO
IZTIRJENJE VLAKA na progi Divača Koper je samo posledica iztirjene pameti. Iztirilo je 6 vagonov, zlil se je KEROZIN. Vlak je bil namenjen v Munchen. Sklepamo, da so bili vagoni OK in primerni za prevoz, napaka v podvozju je malo verjetna. Predor pa nima betonske obloge in skalnate stene niso gladke. Očitno sta se na ostenju tunela »popraskali« cisterni zadnjih dveh vagonov in prišlo je do izlitja. To je kratek opis dogodka. KLJUČNO PA JE SLEDEČE! V veljavni Resoluciji prometa do leta 2030, ki jo je sprejela vlada Mira Cerarja leta 2017, je predvidena nadgradnja in sanacija obstoječe proge že letos - v letih 2019 do 2022. Resolucijo je sofinancirala  EU. Resnici na ljubo pa je prav sedanja ministrica odgovorna, da se sanacija obstoječega tira sploh še ni začela. V predlogu proračuna za leti 2019-2020 in tudi v proračunu 2020-2021 tega denarja ni, saj je obnovitev obstoječe proge iz proračunov izpadla in je zadeva prestavljena na obdobje po dokončanju novega drugega tira leta 2026 - do takrat pa naj bi vozili maksimalne količine po zelo dotrajani sedanji progi. Po takšni kot je včeraj pokazala zobe. Ministrico pozivam, da se namesto z buldožiranjem prične ukvarjati in hvaliti s tem kar je zdaj v resnici najbolj nujno, to pa so problemi sedanjega tira in varnosti ljudi in ohranjanja podtalnice, ne samo zaradi izlitja, ki smo mu bili zdaj priča, pač pa tudi zaradi škropljenja proti požarom in s fizično zaščito ljudi na izpostavljenem delu nad okoliškimi vasmi. Danes je bil daleč najbolj izpostavljen problem grožnja onesnaženja podtalnice. Ampak problem ni samo sedanja proga. Tako ministrica kot njen oproda Janko Sever tudi novi dvojni tir družno peljeta po enako in še bolj tveganem vodovarstveno območju - po trasi (41 km tunelov) s presekanjem podzemnih vodotokov, v zaščitenem območju habitatov in podzemnih jam kraškega sveta. Račun za to še ni izstavljen, ko bo prišel, bo izjemno visok. Očitno se tega le malokdo zaveda, zato to tako uspešno skrivajo. Ekološki zločin v Glinščici in Beki bo kmalu doživel epilog. Ne more ga skriti miti »vodoteseno« zaprt viadukt, kajti to območje na srečo ni samo stvar Slovenije, je tudi stvar Italije. Poskrbeli bomo, da bo temu primerno obravnavan. Vse to pa do leta 2026 pomeni v celoti pristajanje na sedanje ogrožujoče stanje. Videz zaskrbljenosti ministrice za vodovarstveno območje je zato povsem odveč saj za njim ni drugega kot voluntarizem oblasti – pohlep po slavi in tujem, davkoplačevalskem denarju. Zato bomo ob morebitnem zakonu o državnem poroštvu zahtevali od ministrice in njene ekipe naj najprej sama – s svojim zgledom, zastavi lastno premoženje kot poroštvo za ta »edinstveni« projekt. Zdajšnja nesreča je opozorilo, da nobena trasa ne sme potekati po vodonosnih in zaščitenih habitatnih območjih. Zato ministrici sporočamo: da se to ne zgodi, si bomo prizadevali ukrepati zdaj in v bodoče - tako na nivoju EU kot na nivoju Slovenije. Kršitve EU zakonodaje v tem projektu so namreč tako vidne, da bodo kmalu vidne tudi iz Bruslja. Zato ministrici priporočam, da fiktivni ček za 109 miljonov vnovči za izboljšavo obstoječe proge in elektrifikacijo na izmenični tok, ne pa za svojo samo promocijo z davkoplačevalskim denarjem. Zdajšnja nesreča je po drugi strani sreča, ker je pot k ozaveščanju, da bo oblastniške samovolje kmalu konec in bo treba plačati zapitke. Samovolja in kršenje pravil bodo dobile svoje meje. Povzročeno opustošenje na dostopnih cestah pa bo večni spomenik človeške nadutosti, arogance in samovolje. Ministrico, katere stranka se je meni osebno celo ponujala za zbiranje podpisov za referendum, potem pa besno tolkla po njem in trikrat zamenjala svoja stališča - opozarjam, da vendarle še nismo čisto na Balkanu pač pa nekoliko tudi v Evropi. In tudi zdrave pameti še ni povsem zmanjkalo, kljub ogromnemu pritisku in pohlepu oblasti, da pregazi in uniči vse kar ji je na poti. Ministrici in njeni stranki pa še sporočam, da ji pri tem ne bodo pomagale niti metode bivšega ministra Bandellija alias Betonelija, ki se je navduševal nad mojo fizično likvidacijo. To ne bo preprečila niti totalna medijska cenzura. Vili Kovačič, državljan K. - pobudnik referendumov proti zakonu o 2 tiru in proti zakonu o poroštvu države za TEŠ6

Zadnji komentarji

Prijatelji

Jedat ErukCenzura .siBranko GaberMoris Kočevska Rekadusan trajbaric

NAJBOLJ OBISKANO

Objava dokumentov - pritožba na Vrhovno sodišče RS