USTAVNA PRITOŽBA S POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI IN PREDLOGOM ZA ZAČASNO ZADRŽANJE IN S PREDLOGOM ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO

1. Podpisani Vili Kovačič sem pobudnik referenduma, ki bo 24. septembra 2017. Vlagam USTAVNO PRITOŽBO zoper sklep vlade o financiranju referendumske kampanje o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki ga je vlada sprejela in ki dodeljuje 97.000 eur denarja iz proračunske rezerve za potrebe za potrebe vladne strani v referendumu. Sklepa Vlada niti ni objavila, v dnevnem redu 144. redne seje z dne 20. 7. 2017 pa je označen kot “9.3. Predlog za sodelovanje v referendumski kampanji ob zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper”.1 Pritožbo utemeljujem s sledečim:

2. Mednarodno pravo, h kateremu se je zavezala Slovenija in je del našega ustavnega sistema, zahteva, da je referendumska kampanja obeh strani enakovredna oziroma da je igrišče ravno in ne nagnjeno (“level playing field”). ICCPR določa, da država mora zagotoviti, da ni nesorazmerne porabe sredstev v korist ene ali druge strani (“ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party”).2 Kodeks (včasih tudi preveden kot “zakonik”) dobrih referendumskih praks Beneške komisije zahteva, da oblasti morajo ostati v referendumski kampanji nevtralne in pri tem uporablja izraz “must” oziroma “morajo” (“Administrative authorities must observe their duty of neutrality, which is one of the means of ensuring that voters can form an opinion freely.”).3 Kodeks dobrih referendumskih praks Beneške komisije, kot je v praksi interpretiran s strani OVSE in Beneške komisije, tudi zahteva, da država volivcem omogoči nepristranske informacije z argumenti za in proti (“provide voters with impartial information setting out the arguments of the supporters and opponents”). Zahteva, da država (“the state”) volivcem posreduje uravnoteženo gradivo obeh strani (“provide voters with balanced campaign material from the two sides”). Kakšna je pravilna interpretacija teh dokumentov je razvidno s prakse Beneške komisije in OVSE, na primer v zadnjem poročilu OVSE o referendumih, to je o referendumu v Turčiji aprila 2017.4 Povzetek argumentov je v tiskovnem poročilu OVSE, kjer je kot največja kršitev mednarodnih pravil referendumov poudarjena prav neenakost orožij obeh strani v referendumski kampanji.5 Naslov poročila OVSE se glasi “Pomanjkanje enakih možnosti, enostransko medijsko poročanje in omejitve temeljnih pravic povzročile izkrivljeno igrišče na turškem referendumu”.

3. Čeprav gre le za “kodeks dobrih referendumskih praks” in čeprav ICCPR govori le o volitvah in ne tudi o referendumih, sta Beneška komisija in OVSE te dokumente v zadnjih desetih letih povzdignila na raven zavezujočega mednarodnega prava, saj govorita o “zavezah” (commitments”) in v primeru nespoštovanja o “kršitvah”. Večina držav je zakonodajo s temi dokumenti že uskladila in so del njihove ustave (vsaj ustave v vsebinskem pomenu besede). Slovenija zakonodaje ni uskladila in vlada mednarodnih zavez, h katerim se je država zavezala, sploh ne pozna. Vlada je sprejela sklep, da bo financirala le eno stran na referendumu. Ta sklep nasprotuje Kodeksu dobrih referendumskih praks, nasprotuje 25. členu ICCPR, nasprotuje 39. členu ustave (in 10, člen EKČP), saj neustavno omejuje pravico do izražanja v kampanji. Krši tudi 44. člen, 14. člen, 15. člen in ustavno pravico do glasovanja na referendumu (90. in 43. in 44. člen ustave).

4. Meni kot pobudniku referenduma in vodji kampanje “proti”, pa tudi ostalim 40.000 podpisnikom referendumske pobude in volivcem, ki nameravajo pri referendumu sodelovati, krši svobodo izražanja, ustavno pravico do glasovanja na referendumu, pravici iz 14. in 44. člena in ostale prej navedene.

5. Neustaven je tudi Zakon o volilni in referendumski kampanji6, ker ne ureja referendumske kampanje skladno z navedenimi mednarodnimi dokumenti. Ne vsebuje pravil, po katerih bi država zagotovila, da bo referendumska kampanja obeh strani enakovredna (“level playing field”), da bo zagotovila, da ni nesorazmerne porabe sredstev v korist ene ali druge strani (“ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party”), da bo zagotovila, da oblasti ostanejo v referendumski kampanji nevtralne (“Administrative authorities must observe their duty of neutrality, which is one of the means of ensuring that voters can form an opinion freely.”), da bo volivcem omogočila nepristranske informacije z argumenti za in proti (“provide voters with impartial information setting out the arguments of the supporters and opponents”) in da država volivcem posreduje uravnoteženo gradivo obeh strani (“provide voters with balanced campaign material from the two sides”). ZVRK zaradi te neustavne pravne praznine nasprotuje Kodeksu dobrih referendumskih praks, nasprotuje 25. členu ICCPR, nasprotuje 39. členu ustave (in 10, člen EKČP), saj neustavno omejuje pravico do izražanja v kampanji. Krši tudi 44. člen, 14. člen, 15. člen in ustavno pravico do glasovanja na referendumu (90. in 43. in 44. člen ustave). Zato vlagam POBUDO, da Ustavno sodišče to neskladje ugotovi.

6. Poleg navedenega je neustaven še 3. člen in 6. odstavek 4. člena ZVRK, ki sta v neposrednem nasprotju z vsemi citiranimi določbami mednarodnih dokumentov, saj omogočata, da se Vlada aktivno postavi na eno stran v referendumu, sodeluje v kampanji na eni strani in le sebi dodeli proračunska sredstva za kampanjo.

7. Pravni interes za vložitev pobude izkazujem, saj sem pobudnik referenduma in izpodbijane zakonske določbe ter sklep vlade posegajo v moje pravice, da lahko izvajam kampanjo, pravice, da lahko enakovredno z drugo stranjo izvajam kamanjo, postavljajo mene in ostale pobudnike referenduma v neenak položaj. Tudi če z ustavno pritožbo ne bi uspel, izkazujem pravni interes za vložitev pobude za izpodbijanje zakonskih določb, saj vlada s tem, ko agitira “za” pri referendumu in organizira kampanjo “za”, posega v moje pravice, saj mi s pomanjkanjem nevtralnosti onemogoča enakovredno predstavitev mojih stališč volivcem.

8. Vse kršitve mednarodnega prava, ki jih je OVSE v poročilu navedla za referendum v Turčiji, so prisotne tudi v Sloveniji zaradi izpodbijanega sklepa vlade in izpodbijanega ZVRK. Ni “level playing field”, ni “ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party”, ni “Administrative authorities must observe their duty of neutrality, which is one of the means of ensuring that voters can form an opinion freely.”, ni “provide voters with impartial information setting out the arguments of the supporters and opponents” in ni“provide voters with balanced campaign material from the two sides”.

9. Medtem ko demokratične države iščejo poti za širitev vpliva državljanov tudi tako da zagotavljajo enake možnosti za večjo udeležbo na referendumu in široko informiranost o stališčih obeh strani, se pri nas odvija obraten proces. Proces diskriminacije davkoplačevalcev, ki so z 48.222 podpisi zahtevali referendum. Finančno protežiranje vladne strani pa vodi v diskriminacijo organizatorjev kampanje na strani državljanov.

10. Ustavnemu sodišču predlagam, da razveljavi izpodbijani sklep vlade in ugotovi, da je ZVRK zaradi omenjenih kršitev neskladen z ustavo (neustavna pravna praznina), razveljavi pa tudi 6. odstavek 4. člena ZVRK in 3. člen ZVRK v delu, v katerem omogoča, da je Vlada organizator kampanje.

11. Glede na povedano in urgentno tematiko predlagam, da US zadevo obravnava absolutno prednostno in da do končne odločitve izda sklep o začasnem zadržanju izvajanja sklepa vlade ter naloži vladi, da sklep odpravi in sprejme nov sklep, ki bo glede porabe proračunskih sredstev postavil zagovornike referenduma in zagovornike vlade v enak položaj. To pomeni dodelitev enakih sredstev – to je 97.000 eur, in 97.000 eur Društvu DavkoPlacevalciSeNeDamo ali delitev tega zneska na 2 polovici to je 48.500 evrov vsakemu. Predlagam tudi, da US do končne odločitve zadrži izvajanje 6. odstavka 4. člena ZVRK. Odločitev v prid enakosti akterjev pri izvedbi referenduma, ne povzroča nobene škode, oziroma je ta minimalna v primerjavi s škodo, ki nastane ob izvedbi referenduma v pogojih, v katerih smo pobudniki referenduma in so volivci diskriminirani. Tudi ne pomeni podaljšanja roka za izvedbo referenduma. V kolikor pa bi zaradi odprave te neenakosti do spremembe datuma vendarle prišlo, pa to ni v nasprotju z enakostjo, ki jo zahtevamo in ne ogroža izvedbe referenduma.

Apeliram na Ustavno sodišče, ki ima to moč, da opisano neenakopravnost in neustavnost odpravi, da to stori čim prej in v dobrobit vse Slovenije in njenih državljanov.

Ljubljana, 07. avgust 2017

Vili Kovačič DavkoPlacevalciSeNeDamo

Priloga: sklep vlade - oziroma predlog sklepa, saj (nezaslišano) sklepov Vlada sploh ne objavlja!

2  19. odstavek splošnega komentarja št. 25 k 25. členu ICCPR (General Comment 25 to Article 25 of the ICCPR).

3 Venice Commission. CODE OF GOOD PRACTICE ON REFERENDUMS adopted by the Council for Democratic Elections at its 19th meeting (Venice, 16 December 2006) and the Venice Commission at its 70th plenary session (Venice, 16-17 March 2007).

4  Končno poročilo OVSE ODIHR o referendumu v Turčiji: http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/324816?download=true

5  Lack of equal opportunities, one-sided media coverage and limitations on fundamental freedoms created unlevel playing field in Turkeys constitutional referendum, international observers say”: http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/311726

6  ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13.